Hva er egentlig “helsenorsk”?

I dag starter jeg et nytt, stort kurs som heter Helsenorsk for deg! (på B2-nivå). For noen år siden var det tilnærmet ingen som snakket om “helsenorsk” her i Norge. Begrepet eksisterte ikke. Grunnen til at begrepet ikke eksisterte skyldes mest sannsynlig at man ikke hadde behov for å skille “helsenorsk” fra “vanlig norsk” eller “hverdagsnorsk”. Gjennom økt innvandring – og gjennom at innvandrerne ofte har utdannelse innen helse – har det oppstått et behov for begrepet “helsenorsk”. Man har altså sett nødvendigheten av å skape en egen type norskkurs eller en egen type opplæring som egner seg spesielt godt for utenlandsk helsepersonell. Men selv om man bruker begrepet “helsenorsk” i mange sammenhenger, og begrepet later til å være allment godtatt, er det kanskje likevel ikke så enkelt som det kan synes ved første øyekast. La meg stille noen spørsmål i denne forbindelse.

  1. Hvem er “helsenorsk” for? Er det kun for helsepersonell, eller kan andre også ha glede og nytte av å lære “helsenorsk”?
  2. Hva er egentlig “helsenorsk”? Hvilke ord kan sies å være “helsenorskord”?
  3. Hvem bestemmer hva “helsenorsk” er? Er det leger og sykepleiere i Norge som skal definere dette? Eller er det pasienten selv? Er det en lærebokforfatter eller et forlag? Må lærebokforfatteren være sykepleier for å kunne skrive en bok i helsenorsk?
  4. Skal strengt medisinskfaglige begreper inngå i helsenorsk, eller bør man fokusere på hverdagslige begreper som blir brukt av “mannen i gata”?

Nå skal snart Helsenorsk for deg! (A1-B2) trykkes. Det vil si at boken snart er ferdig skrevet. I min skriveprosess har jeg vært nødt til å tenke gjennom disse spørsmålene jeg har nevnt ovenfor. I starten av mitt arbeid med Helsenorsk for deg! følte jeg at oppgaven var umåtelig stor. Jeg følte en viss frykt, for jeg tenkte at jeg nok egentlig burde være sykepleier eller lege for å kunne skrive en slik bok. Men etter hvert stilte jeg meg spørsmålet: Ville jeg at en lege – som ikke hadde jobbet som norsklærer og lærebokforfatter i mange år – skulle skrive Helsenorsk for deg!? Svaret jeg ga meg selv var at jeg nok syntes erfaringen med å jobbe som norsklærer og lærebokforfatter var viktig i denne sammenhengen. Jo mer jeg tenkte over saken, forstod jeg også at det jeg egentlig ønsket, var å skrive den typen helsenorsk som brukes blant folk. Jeg ønsket å presentere helsenorsk fra pasientens perspektiv og folks perspektiv – ikke fra den medisinskfaglige vinkelen. Den som er utdannet helsepersonell, kan allerede det som er nødvendig å kunne om sykdommer – og sykdommer har ofte internasjonale eller latinske navn. Helsenorsk betyr ikke for meg at man skal få inngående kunnskap om sykdommer, organer og prosesser i kroppen. For meg handler helsenorsk om det å kunne uttrykke seg slik nordmenn som ikke er helsepersonell gjør det … For meg handler helsenorsk om det å kunne uttrykke seg om smerte, lidelse, sykdom, rehabilitering, liv og død på en fri og naturlig måte. For meg handler helsenorsk om at kommunikasjonen mellom lege og pasient skal kunne gli uten problemer. Man skal ikke drøfte medisinskfaglige problemer når man bruker “helsenorsk” – men man skal snakke om hva man føler, frykter, tror, forventer og håper knyttet til kropp, helse, sykdom og død.

Det inngår naturligvis en del medisinskfaglige begreper i boken Helsenorsk for deg!. Det kommer man ikke utenom – og det har virket naturlig å ta med mange navn på sykdommer og forklare litt rundt flere utbredte og kjente sykdommer. Dette er likevel ikke det sentrale fokuset. Det sentrale for boka er å utvikle vokabularet for den som vil uttrykke seg på norsk om helse, sykdom, sunnhet, liv og død. Hvem er det av oss som ikke føler at disse temaene er viktige?Jeg tror de fleste av oss vil være enige i at disse temaene er viktige for alle og enhver.

Jeg vil derfor konkludere med å si at for meg er helsenorsk ikke bare et “yrkesspråk”. Det er et språk og et vokabular jeg tror alle vi mennesker som lever i det norske samfunnet vil kunne ha nytte av å forstå bedre og lære mer om. Det er allment og menneskelig – og det angår både deg og meg.

I Helsenorsk for deg! har jeg valgt ut ord og uttrykk jeg mener vil være nyttige og viktige i mange ulike sammenhenger – enten om du sitter som lege på et stort sykehus i Norge, eller om du sitter i pasientstolen selv.

(Illustrasjon: Olesya  Skorodumova)