Løsningsforslag til “Helsenorsk for deg!”

Løsningsforslag til Helsenorsk for deg! (A1-B2)

av Cecilie Lønn

utgitt på Fagbokforlaget

DEL A1-A2

2.2.5 (side 42)

 1. Hvor 2. Hvem 3. Hva 4. Hvorfor 5. Når 6. Hvilken 7. Hvilke / Hva slags 8. Hva

4.1.11 (side 64)

 1. deg 2. seg 3. dere 4. seg 5. oss 6. seg 7. seg 8. seg 9. meg

4.2.5 (side 68)

 1. ute 2. ut – ute 3. ut – ut 4. ute 5. ut 6. ute 7. ut 8. ut

4.2.7 (side 69)

 1. på – i 2. i 3. i (på) 4. på (i) 5. i / på 6. på 7. om 8. I 9. på 10. på 11. med 12. fra 13. på 14. i – med 15. om 16. med – om 17. med / på 18. på

4.2.8 (side 69)

 1. det 2. seg 3. døren/døra 4. veien 5. føler 6. insulin 7. sunn 8. negativt 9. tur 10. seg

5.5.1 sett inn riktig preposisjon eller adverb (side 80-81)

 1. med 2. i 3. I 4. til – til 5. på 6. i 7. på – for 8. på – til 9. på 10. til 11. med 12. i – med 13. Til – av 14. hos 15. På – av 16. om 17. på 18. for – til 19. om 20. i 21. i 22. i

5.1.8 Regelrette adjektiv i ubestemt form (side 82-83)

 1. en flink mann – ei flink dame – et flinkt barn – mange flinke studenter
 2. en mørk kveld – ei mørk natt – et mørkt sykehus – mange mørke dager
 3. en flat mage – ei flat pannekake – et flatt land – mange flate pannekaker
 4. en stor elg – ei stor jakke – et stort hus – mange store hus
 5. en gal artist – ei gal klokke – et galt svar – mange gale mennesker
 6. en klok sykepleier – ei klok dame – et klokt barn – mange kloke leger
 7. en god dag – ei god bok – et godt menneske – mange gode sjokolader
 8. en normal dag – ei normal tante – et normalt forhold – mange normale dager
 9. en høy person – ei høy kake – et høyt tre – mange høye studenter
 10. en positiv melding – ei positiv dame – et positivt menneske – mange positive mennesker
 11. en tung bok – ei tung flaske – et tungt liv – mange tunge bøker

5.1.9 Regelrett gradbøyning av adjektiv

 1. sykere 2. friskere 3. nyere 4. finere 5. viktigere 6. klokere 7. høyere 8. lavere 9. mørkere 10. galere

5.1.10 Den, det, de?

 1. den 2. de 3. det 4. den 5. den 6. de 7. det

5.1.11 Denne, dette, disse?

 1. Denne 2. Dette 3. Disse 4. Denne 5. Dette 6. Denne 7. dette

5.1.12 Hans, hennes, deres?

 1. hans 2. hennes 3. deres 4. deres 5. hans 6. deres 7. hans 8. hennes 9. hans 10. deres

5.1.13 Sin, si, sitt, sine?

 1. si 2. sin 3. sine 4. sitt 5. sin 6. sin 7. sin 8. si 9. si 10. sin 11. sitt 12. sin

6.1.3 Verbets plass i helsetninger

 1. ble Veslemøy 2. er Veslemøy 3. kommer på besøk 4. kommer sønnen 5. er det 6. er det 7. besøker de pårørende 8. kommer legen

7.1.4 Skriv helsetninger. Husk at verbet må være på plass to.

 1. Den dagen skjedde alt så fort.
 2. For fem dager siden følte han seg tung i beina.
 3. Plutselig ble han stående ved kjøkkenbenken.
 4. Like etter ble alt borte for ham.
 5. Senere våknet han opp i ei sykehusseng.
 6. Heldigvis kom ambulansen raskt.
 7. Om en halv time får han besøk av sin sønn.
 8. Med ett føler han seg så gammel.
 9. En tåre renner nedover kinnet.

7.1.8 Sett inn riktig refleksivt pronomen

 1. seg 2. dere 3. seg 4. seg 5. deg 6. meg 7. deg 8. dere 9. oss 10. deg

7.2.3 Skriv adjektivene og substantivene i ubestemt form flertall

 1. plutselige problemer 2. akutte symptomer/symptom 3. viktige hovedårsaker 4. tause infarkter/infarkt 5. kortvarige lammelser 6. motoriske områder 7. tunge kropper 8. utfordrende dager 9. merkelige følelser 10. raske ambulanser

7.2.4 Finn ord og uttrykk i teksten som kan bety det samme som disse ordene

Her kan det være vanskelig å finne fram til ordene i tekstene i kapittel 7. Her er synonyme ord satt opp:

 1. brått = plutselig; med ett 2.
 2. hovedgrunner = hovedårsaker
 3. vanligvis = normalt
 4. endringer = forandringer
 5. av og til = noen ganger
 6. kapasitet = evne
 7. lede til = føre til
 8. medikament = medisin; legemiddel

DEL B1

8.8.2 Sett inn riktig preposisjon og snakk om hva uttrykkene betyr

 1. for 2. med 3. på 4. i 5. til 6. i / med / om 7. på

8.4.3 Ordfamilie. Sett inn de ordene som mangler.

 1. en utdannelse – å utdanne (seg) – utdannet
 2. en kamp – å kjempe – kjempet; kjempende
 3. et slit – å slite – sliten; slitsom; slitt, utslitt
 4. en rekvisisjon – å rekvirere – rekvirert
 5. en tanke – å tenke – tenkt; tenkende; tankefull
 6. et rop – å rope – ropende
 7. en opplysning – å opplyse – opplyst; opplysende
 8. en respekt – å respektere – respektert; respektfull; respektløs
 9. en/ei beundring – å beundre – beundret; beundrende; beundringsverdig
 10. et spytt – å spytte – spyttet; spyttende

8.5.3 Sett inn det uregelrette verbet i preteritum

 1. valgte 2. visste 3. ble 4. sa 5. så 6. var 7. gikk – tok

10.5.3 Ordfamilie: Sett inn de ordene som mangler

 1. en utfordring – å utfordre – utfordret; utfordrende
 2. en kontroll – å kontrollere – kontrollert; kontrollerende
 3. en bekymring – å bekymre seg – bekymret; bekymringsverdig; bekymringsfull; bekymringsløs
 4. en undersøkelse – å undersøke – undersøkt; undersøkende
 5. en besvimelse – å besvime – besvimt
 6. en/ei hvisking – å hviske – hviskende
 7. en innleggelse – å innlegge; legge inn – innlagt
 8. en/ei ignorering – å ignorere – ignorert; ignorerende

10.6.3 Bøy de uregelrette verbene

 1. å bli – blir – ble/blei – har blitt
 2. å legge – legger – la – har lagt
 3. å sitte – sitter – satt – har sittet
 4. å ha – har – hadde – har hatt
 5. å falle – faller – falt – har falt
 6. å gråte – gråter – gråt – har grått
 7. å skrike – skriker – skrek – har skreket
 8. å gå – går – gikk – har gått
 9. å gjøre – gjør – gjorde – har gjort
 10. å henge – henger – hang – har hengt
 11. å forstå – forstår – forstod/forsto – har forstått
 12. å si – sier – sa – har sagt
 13. å sove – sover – sov – har sovet
 14. å holde – holder – holdt – har holdt
 15. å få – får – fikk – har fått

12.2.3 Ordfamilie. Sett inn ordene som mangler.

 1. en advarsel – å advare – advart; advarende
 2. et valg; en velger – å velge – valgt; valgbar
 3. en mangel – å mangle – manglende; mangelfull
 4. et bank – å banke – bankende
 5. et sprik – å sprike – sprikende
 6. en teori; en teoretiker (person) – å teoretisere – teoretisk

12.6.2 Bøy substantivene

 1. en sykepleier – sykepleieren – sykepleiere – sykepleierne
 2. et sykehus – sykehuset – sykehus – sykehusene
 3. et hjelpemiddel – hjelpemiddelet – hjelpemidler – hjelpemidlene
 4. en teknologi – teknologien – – (ikke tellelig ord; vi bruker ikke ordet i flertall)
 5. en politiker – politikeren – politikere – politikerne
 6. en kant – kanten – kanter – kantene
 7. et samfunn – samfunnet – samfunn – samfunnene
 8. et lønnsløft – lønnsløftet – lønnsløft – lønnsløftene

13.2.1 Bøy substantivene

 1. et land – landet – land – landene
 2. et arbeid – arbeidet – arbeid/arbeider – arbeidene
 3. en vakt – vakten – vakter – vaktene
 4. et system – systemet – system/systemer – systemene
 5. en konsekvens – konsekvensen – konsekvenser – konsekvensene
 6. en artikkel – artikkelen – artikler – artiklene

14.1 Sett inn substantivene i riktig form. Noen steder må du sette inn bestemt eller ubestemt artikkel.

 1. sykehus – landet – sykepleiere / sykepleierne – leger / legene – vurderinger – rusvaner
 2. former – helseproblem / helseproblemer – alkoholbruk
 3. tilfeller – pasienter / pasientene – ruskonsulenter – steder – landet
 4. En sykepleiers / Sykepleierens / Sykepleieres / Sykepleiernes – deler – utdannelsen
 5. Rusbruk – felt
 6. Alkohol – hjertebank – brystsmerter
 7. aldringsprosessene – belastningen – helsen / helsa
 8. Samtaler / Samtalene – sykepleierne – pasienter – kartlegging – pasientenes / pasienters livssituasjon
 9. 9. Pasientene – informasjon – sammenhenger – alkoholbruk – helsetilstand
 10. pasientenes / pasienters / pasientens – sider – egenskaper
 11. forslag – situasjon
 12. lidelser – skader – forverring – pasientene / pasienten
 13. kompetanse – rusmisbruk – samfunnet
 14. kunnskapsformidlingen – temaet – plass – etterutdanningen – høyskoler
 15. jobben – planer – søknader – referater – rapporter
 16. ting – gangen – sykepleier
 17. egenskaper – sykepleieryrket
 18. mennesker
 19. porsjon – humor – selvironi
 20. rammer – yrkeshverdag

14.2 Sett inn substantivene i riktig form. Noen steder må du sette inn bestemt eller ubestemt artikkel.

 1. påfyll
 2. sykepleieren – eldreomsorg – framtiden/framtida
 3. Eldreomsorgen – utfordringer – tiden/tida
 4. fagkompetanse – framtid
 5. dagens – sykehjemsmodell
 6. retning – boliger – tilsyn
 7. behov – type – sykepleie – dager
 8. sykepleiere – fagkompetanse – framtidens/framtidas
 9. området – kompetansen – sykehjem/sykehjemmene – fagpersonell
 10. dilemma – pasient – natten/natta – døren/døra – pasientens – rom – situasjon
 11. jordmødre – helsesøstre – fastleger – hjemmesykepleiere – vold – relasjoner
 12. pasienter – vold – hjemmet
 13. sykepleiere – tid – pasientene
 14. Kvinner/Kvinnene – vold – hjemmet – risiko – livskvalitet
 15. partnere – vold – konsultasjoner
 16. sykepleiere – behandlingalternativ/behandlingsalternativer – pasientene/pasienten – vold
 17. engasjement – helsearbeidere – temaet
 18. omskjæring – gutter – gutter – operasjonen/operasjonene
 19. enighet – loven
 20. Loven – omskjæring – gutter – en lov – forbud – kjønnslemlestelse

14.3 Sett inn substantivene i riktig form. Noen steder må du sette inn bestemt eller ubestemt artikkel

 1. Overlege – antibiotika – bakterier
 2. tiltak – behovet – antibiotika – håndvask – hostehygiene
 3. antibiotikabruk – faren – bakterier
 4. Problemet – verden
 5. avis – sykepleierne – sykehus – piller – resepter
 6. piller – forbruk
 7. lederne – sykepleierne
 8. Sykepleieren – et hastemøte
 9. konsekvens – sykepleieren – autorisasjon – fireårsperiode
 10. Lederen – ros – måten – saken
 11. sykepleieren – medmenneskelighet – lederne – kollegaene / kollegene
 12. Sykepleierne / Sykepleiere – eldreomsorgen – tanke – bemanningskrisen
 13. halvparten – sykepleierne – institusjonen – dag – et tankekors
 14. prognose – sykepleiere
 15. løsningen / en løsning – lønn – sykepleierne / sykepleiere – yrket – heltidsstillinger
 16. sykehjem – bofellesskap – tilgang – person – hånd
 17. omsorg – forslag – løsninger
 18. sikt – tilbud
 19. helsetjenester – aktører
 20. sykepleiermangel – markedet – alternativ
 21. undersøkelsen – sykepleiere / sykepleierne helsesektoren – språket / språk (mer formelt) – måte
 22. ungdom – mangel – helsepersonell – framtiden

14.4 Sett inn adjektivene i riktig form. Noen steder må du sette inn bestemt eller ubestemt artikkel

 1. gamle – saktegående
 2. mest målbevisste – framtidige – usikker – den bakenforliggende
 3. en nasjonal – yngste
 4. psykiske – den fysiske
 5. populær – mest karrierefokuserte
 6. mest attraktive
 7. mørk – dyster
 8. rekordstor – ulike
 9. solid – unge, håpefulle
 10. en fiks – ekkelt – skumle – kjedelig
 11. en solid – grundig – feilaktige – det spennende
 12. falske – meningsfulle – fornøyde
 13. profesjonelle – det omdiskuterte
 14. vanskeligere – realistisk – overkommelig
 15. interesserte – mest populære
 16. innvandrete / innvandrede – bosatte – helsesøstre – jordmødre – kommunale
 17. en lang – den ønskete/den ønskede
 18. raskere – autoriserte
 19. en betydelig – den ufaglærte
 20. utenlandske – nødvendig – språklige
 21. etiske – andre – kvalifiserte – fattige – kompentent
 22. Rike – fattige
 23. de utenlandske – dårligere
 24. den økende – en reell – opparbeidete/opparbeidede – sosial – pressete/pressede

14.5 Sett inn adjektivene i riktig form. Noen steder må du sette inn bestemt eller ubestemt artikkel.

 1. monotone – upersonlige
 2. gode – kunstige – menneskelig
 3. en robot / roboter – sårbare – ekte – kjærlig – varme
 4. praktisk – aktuelle – de framtidsrettete/framtidsrettede
 5. spesifikke – enkle – dagligdags
 6. personlig – god
 7. innebygget – automatisk
 8. individuell – skadete/skadede/skadde
 9. enige/enig (fordi det kommer en preposisjon er det lov til å si “enig” i entall) – intelligente
 10. Den forstandige
 11. små – uønsket – dum
 12. Intelligente – sensitive – det nødvendige – de entusiastiske
 13. andre – utviklete/utviklede – virkelige
 14. Konstruerte – råsterke
 15. mekaniske – syke – tenkelige – slitne
 16. teknologivennlige – tradisjonelle – spesielle
 17. Nysgjerrige – den lange – den framtidige
 18. positive – intelligente – harde – tung
 19. største – travle
 20. vrient – tilstrekkelig – nytt – avansert

14.6 Sett inn adjektivene i riktig form. Noen steder må du sette inn bestemt eller ubestemt artikkel.

 1. Importert – større
 2. gamle / eldre – store – de utenlandske
 3. kritiske – viktig – tilført – naturlig – nye
 4. fine – entusiastiske – små
 5. norske – fristende – nye
 6. små – gamle / eldre
 7. fint – friskt
 8. Begeistrete/Begeistrede – en hjertelig – trofaste
 9. Fastboende – naturskjønne – åpne
 10. ivrige – spreke – fraflytningstruete/fraflytningstruede
 11. tettbygde – hardt – de ledige
 12. morsom – den kompliserte
 13. små – utenlandsk
 14. de fastboende – skeptiske
 15. fleste – positive – gode
 16. Den norske – den forblåste – fornøyd – utrolige
 17. fast – den lille – et nytt – annerledes
 18. det drastiske – kjære
 19. De motiverte – faste
 20. De avsidesliggende – fristende – fleksibel – attraktive
 21. det øde – det sårbare – godt – best
 22. de faste – prekært / prekære
 23. positive – den lille – store
 24. bekymrete/bekymrede – den hardtarbeidende
 25. Det økende – de største
 26. De ferdigbehandlete/De ferdigbehandlede – de overfylte – dårligere
 27. akutt
 28. stor – færre – de lange

14.7 Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer

 1. for – uten – på – i
 2. om – for – ved / på
 3. på – av
 4. for – i – av
 5. for – i
 6. til
 7. til – til – på
 8. for – fra
 9. med – til
 10. om – til
 11. til – av
 12. i – på
 13. til – på
 14. av – i
 15. til – for – på – opp
 16. fra – til – på
 17. om
 18. på – til
 19. til – i
 20. av – om – av

14.8 Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer

 1. med – i
 2. i
 3. for – i
 4. for
 5. I – for – i
 6. i
 7. i – i
 8. i – ut – med / av
 9. om – av – hos
 10. med – om – for
 11. om – til
 12. på – om – i
 13. i
 14. av – for
 15. til – for
 16. for
 17. av – ut
 18. til – i – på – til
 19. ut – i – på
 20. om – på
 21. til – for
 22. ved – av – mot
 23. I – mot til – til
 24. i

14.9 Sett inn ordene som mangler. Bøy ordene i parentes riktig. Lag riktig ordstilling.

 1. veiledning – munnhygiene – munnhelsevaner
 2. sykdom – en pasients / pasientens / pasienters / pasientenes – munnhule – kjeve
 3. behandler naturligvis også – skadete/skadede/skadde tenner
 4. gir tannlegen – om – man kan slutte
 5. gir de – informasjon – munnhelsens/munnhelsas – den generelle
 6. setter også inn – broer – gebiss – pasienten/pasientene mangler
 7. limes / blir limt – pasientens / pasientenes
 8. fastmonteres / bli fastmontert – avtakbare
 9. løse – rengjøring
 10. brukes / blir brukt
 11. kan man også få / får man også – tannkjøttet
 12. jobbes – hos
 13. krav – pasientmedvirkning
 14. utstedes / blir utstedt
 15. engstelige – til – folks – angst – nerver – tannlegeskrekk
 16. man som tannlege – å jobbe – mennesker
 17. naturligvis har – den direkte
 18. I – med – besluttes det / blir det besluttet – løsninger – velges / bli valgt
 19. sterkt – fjernes / bli fjernet – lager man vanligvis
 20. opp – å vurdere – av – å lage – det er nødvendig
 21. pasientens / pasientenes – tann – deretter må han/hun – sendes / blir sendt
 22. de andre tennene
 23. en rivende – kroner
 24. lages / blir laget – importeres / blir importert – skyldes først og fremst ofte

HELSENORSK FOR DEG! (B2)

15.1.3 Hva er ordfamilien?

 1. alder – å aldres / å eldes – aldrende
 2. en arv/en arving/en arvtaker – å arve – arvet / arvende
 3. en avlastning – å avlaste – avlastet / avlastende
 4. en/ei berøring – å berøre – berørt / berørende
 5. et brudd – å bryte – brutt
 6. en bandasje – å bandasjere – bandasjert
 7. et bitt – å bite – bitt; bitende
 8. en/ei bleking – å bleke – blek; bleket
 9. en/ei amme; en/ei amming – å amme – ammet; ammende

15.2.2 Hva er ordfamilien?

 1. en fødsel – å føde – fødende; født
 2. et krav – å kreve – krevende; kravstor
 3. en forståelse – å forstå – forståelig; forstått
 4. en/ei beslutning – å beslutte – besluttet; (u)besluttsom
 5. en/ei forsvinning – å forsvinne – forsvunnet; forsvinnende
 6. en benyttelse – å benytte – benyttet

15.3 Sett inn ordene som mangler. Bøy ordene i parentes riktig. Lag riktig ordstilling.

 1. Riktig – slitsomme lidelser
 2. blir skånet / skånes – ulike – å ha – et sunt
 3. tillatelse – å uteksaminere – år
 4. vrient – å anslå – det nøyaktige
 5. anslag – man faktisk trenger én klinisk ernæringsfysiolog – voksensenger – barnesenger
 6. Totalt – tilsi – for
 7. stillinger – økes
 8. mulige økningen – kostnader – kort – lang – naturligvis lønne seg
 9. Har alle leger erkjent – for – til
 10. det tverrfaglige – har de – behov
 11. er faktisk nødvendig i dag / er faktisk i dag nødvendig – å stille – de/disse enkle
 12. Tradisjonelt – har kliniske ernæringsfysiologer fram til nå ikke vært involvert
 13. er forebygging – de mest sentrale – tiltak
 14. kliniske – ernæringsfysiologer
 15. Kunnskapsbasert – virksomhet – et stort
 16. ansettes / bli ansatt – kliniske ernæringsfysiologer – mener mange
 17. grad – involveres / bli involvert – samarbeid – primærhelsetjenesten
 18. ernærte – pasienter – gir – positive – ringvirkninger – systemet
 19. mulighet – å tåle – operative – inngrep
 20. helsepersonell – å tanke – utfordringer

15.4. Velg riktig alternativ: Fødsel

 1. C. utstøtes
 2. C. svangerskapet
 3. A. føde – B. gjennomleve
 4. A. signaler – A. trang til å presse
 5. B. ens
 6. A. tilknytning
 7. B. i gang
 8. A. utbrudd
 9. B. stramme
 10. A. barriere
 11. A, brister
 12. A. leie
 13. A. over
 14. A. effekt
 15. A. inspeksjon
 16. B. etterbyrdstiden
 17. B. funksjon
 18. C. trekke seg sammen
 19. B. skepsis
 20. B. avgående

15.4.2 Hva er ordfamilien?

 1. en avbrytelse – å avbryte – avbrutt
 2. et signal – å signalisere – signalisert; signaliserende
 3. en trang – å trenge – trengende
 4. en forberedelse – å forberede – forberedt
 5. en vibrasjon; en/ei vibrering – å vibrere – vibrerende
 6. en kritikk; en kritiker – å kritisere – kritisk; kritiserende

15.5 Velg riktig alternativ: Biorytmen

 1. C. innebygget
 2. B. erkjenner
 3. A. blitt vekket brått
 4. A. gjenspeiler
 5. C. takten til
 6. A. lidelser
 7. C. stemning
 8. A. en tendens til
 9. C. jenker
 10. A. sedvanlige
 11. B. så å si
 12. C. en sprut (men man kunne nok også si “en dæsj soyasaus”)
 13. C. etter sigende
 14. A. av
 15. B. imidlertid – A. droppe
 16. B. lettere
 17. B. Fortidsmenneskene – C. sanket
 18. C. var
 19. A. i
 20. B. å legge deg

15.2.2 Hva er ordfamilien?

 1. en/ei avsløring – å avsløre – avslørt; avslørende
 2. et avvik – å avvike – avvikende
 3. en/ei synkronisering – å synkronisere – synkronisert; synkroniserende
 4. en søvn – å sove – søvnig; sovende
 5. en interesse – å interessere (seg for) – interessant; interessert

16.1.2 Hva er ordfamilien?

 1. en/ei dirring – å dirre – dirrende
 2. en/ei dyring – å dyrke – dyrket; dyrkende
 3. en kamp – å kjempe – kjempende; kjempet
 4. en/ei døsing – å døse – døsig
 5. et flimmer – å flimre – flimrende
 6. en/ei forgiftning – å forgifte – forgiftet; forgiftende
 7. et brudd – å bryte – brutt; brytende

16.2 Sett inn ordene som mangler. Bøy ordene i parentes riktig. Lag riktig ordstilling.

 1. Jordmødres / Jordmødrenes for – den gravide / de gravide / gravide opplever
 2. sentrale – rolle – veiledere – for – egentlig er litt redd/redde for
 3. redsel – fra – opplevelser – fødsler / fødsel
 4. bak – den store – gjennomføres / blir gjennomført
 5. skal avsluttes / blir avsluttet
 6. kvinner / kvinnene – om – teamet – av – erfarne – jordmødre
 7. intervjuete/intervjuede – om – jordmødrene – til – fødselen
 8. trekk – jordmødrenes/jordmødres
 9. til – tillitsfulle / et tillitsfullt
 10. på – er – den spesielle – hun virkelig trenger – det sårbare
 11. veiledningen/veiledninga – jordmødrene/jordmoren/jordmora – bedre – tilbud
 12. mest sentrale – jordmødrene/jordmoren/jordmora faktisk er tilgjengelige (i flertall) /tilgjengelig (i entall)
 13. behov – viser alltid – den nødvendige
 14. den emosjonelle – trygghet – den støtten
 15. erkjennelse – redselen/redsel – å bli – på – annen – tidligere
 16. for – opptrådte – besluttsomhet
 17. akutte – de vanlige
 18. å motivere – lede – det virkelig skapt – myndighet – fødselen
 19. kvinnene – å bekymre seg – dyktig
 20. å lytte – seg – tiden/tida
 21. kvinner – selvtillit – selvbilde – å delta – spesielle – prosjektet
 22. En naturlig – kvinnene – bedre – hadde hatt
 23. håndtere – andre vanskelige – livet

16.2.3 Hva er ordfamilien?

 1. en lettelse; et lette – å lette – lett; lettende
 2. en ledelse; en leder – å lede – ledende; ledet
 3. en avgjørelse – å avgjøre; avgjørende; avgjort
 4. en deltaker; en deltakelse – å delta – deltakende; deltatt
 5. en motivasjon – å motivere – motiverende; motivert
 6. en funksjon – å fungere – fungerende; fungert
 7. en ivaretakelse – å ivareta – ivaretatt
 8. en besluttsomhet – å beslutte – besluttsom

16.3 Sett inn ordene som mangler. Bøy ordene i parentes. Lag riktig ordstilling.

 1. gjennomført – femårig – klinisk – helseautorisasjon
 2. man faktisk får – man har lov – å behandle – syke
 3. klinikk
 4. årene – studerer man stort sett
 5. har man jevnt over – det samme / samme – den samme / samme (ved ordet “samme” trenger man ikke å skrive “den” eller “det”)
 6. vi lærte – ble jeg virkelig – jeg holdt på med
 7. var da jeg virkelig – det var ernæringsfysiolog – jeg ville være – yrkesaktive – liv
 8. jeg hadde – var jeg egentlig – usikker – yrke
 9. finnes det virkelig ikke – for – hjerte
 10. å få – jobbe – oppleves – meningsfullt – rikt
 11. man jobber – kan man enten – å jobbe – eller – kostholdsveiledning står
 12. i – man kan forske – mellom – sykdom / sykdommer
 13. rimelig – gode – å komme – hard
 14. fagene – sentralt – sentrale
 15. mot – vi virkelig begynner – å lære – det vi jo er
 16. man studerer – blir man virkelig – på – vi egentlig putter
 17. blir man også / blir man også gitt – å være – utvekslingsstudent – et annet
 18. det gjelder – å få – dagens – samfunn – dukker det stadig – stillinger
 19. får ikke nødvendigvis / får nødvendigvis ikke – man går ut – man trenger i hvert fall ikke – arbeidsledig
 20. kliniske – jo lager – egen – de er – femårige – utdannelse

16.4 Velg riktig alternativ: Barsel og fødsel

 1. B. vordende – A. ytelser
 2. B. faglærte
 3. C. statlige revisjoner
 4. B. strømlinjeformet
 5. C. de lokale nøkkelpersonene
 6. B. Å bekjempe
 7. B. redskap
 8. A. Forekomsten
 9. B. videreformidlet
 10. B. gehør
 11. C. post
 12. C. overlegen
 13. C. forlengede
 14. A. drillet på
 15. C. klønete
 16. B. ledetråd – A. høyere makter
 17. C. bukt
 18. A. skumle
 19. B. mest hardføre
 20. B. vendepunkt
 21. C. gjeldende

16.4.3 Hva er ordfamilien?

 1. en bønn – å be – bedende
 2. et søk / en søker / en søknad / en søking – å søke – søkende
 3. en gjennomgang – å gjennomgå – gjennomgått / gjennomgående
 4. en verdsettelse – å verdsette – verdsatt
 5. en bekjempelse – å bekjempe – bekjempet
 6. en/ei kartlegging – å kartlegge – kartlagt
 7. et angrep – å angripe – angrepet
 8. en applaus – å applaudere – applaudert / applauderende
 9. et symbol – å symbolisere – symboliserende / symbolsk
 10. en varsler / et varsel – å varsle – varslet / varslende

16.5 Velg riktig alternativ: Skjelettet

 1. B. strådte
 2. B. støtet
 3. A. indre
 4. A. Strukturen
 5. A. omgitt
 6. C. tillater
 7. C. ut av ledd
 8. B. mellom
 9. C. til
 10. A. sammen
 11. C. reisverk
 12. B. oppe
 13. C. utgjør
 14. A. inni
 15. B. virveldyrs

17.2 Sett inn ordene som mangler. Bøy ordene i parentes riktig. Lag riktig ordstilling.

 1. vil gjerne – egen fødselshistorie – Lukas kom
 2. Den dramatiske fødselen – termin
 3. var egentlig – satt – dag – jeg jo var
 4. fødselen – igangsettes – morgenen
 5. vage  ubehagelige – gikk
 6. Smerten / Smertene – verre / vondere – å gå – stå
 7. var jeg – alle sa jo – du virkelig har rier – vet du det
 8. klokka / klokken – ringte jeg – håpet / håpte virkelig – fødselen – gang
 9. jeg kom inn – hadde jeg faktisk – åpning – fikk jeg heldigvis
 10. var riene fortsatt – vonde
 11. morgenkvisten – lå jeg
 12. Jeg forsøkte – varmt – jeg ble bare – å sitte
 13. kjære samboer – lå faktisk – sov – jeg opplevde – kunne han
 14. formiddagen – tok de – jeg fikk – rier
 15. raskt – fikk jeg – vidunderligste / mest vidunderlige
 16. fikk jeg – spise – drikke – jeg ble derfor ikke / derfor ble jeg ikke
 17. venninnene – opp
 18. jeg ville – hvit – hadde de faktisk
 19. fikk jeg omsider – reduserte – de intense smertene
 20. jeg kjente – skjedde det fortsatt lite – mindre
 21. måtte jeg – kjente jeg – godt
 22. jeg faktisk lå – gråt
 23. skrek / skreik – ropte – kunne ikke
 24. Den lille gutten – ble født – lykke – han endelig kom
 25. veide – lang – han var hodet – lykkeligste mor / mest lykkelige mor

17.3 Sett inn ordene som mangler. Bøy ordene i parentes riktig. Lag riktig ordstilling.

 1. Underernæring – gamle / eldre (mer høflig) – til – redusert – funksjon – økt
 2. forlenget – grad
 3. ernæringstilskudd – gis / bli gitt – underernærte – ikke har
 4. påvist – innlagte – sykehjem
 5. De eldre / De gamle – oftere – med – den forverrete / den forverrede – man jo har kjempet
 6. av – vevsfunksjon
 7. får man gjerne – forandringer – depresjon
 8. diagnostiserer man ikke – ved
 9. skyldes dette – med / i – målrettet – på
 10. enkle – raske
 11. raskt – den burde også – sensitiv – å påvise – man faktisk risikerer – å bli
 12. kroppsfett – år – fylte – år
 13. Kroppens – med – reduseres / blir også redusert – alder
 14. man skal – må man alltid – friske
 15. laboratorieprøver – pasienten er underernært
 16. å knytte – fysiske – kapasitet – immunforsvar – til – spise