Uregelrette verb

Regelrette verb

Gruppe Infinitiv Presens
(nåtid)
Preteritum
(fortid)
Perfektum Regel (ikke en 100 % regel)
NB: Roten av verbet = infinitiv ÷ e
gr. 1 kaste kaster kastet / kasta(”kasta” er mest i muntlig) har kastet / har kasta (”har kasta” er mest i muntlig) hvis roten ender på flere konsonanter, får verbet vanligvis -et/-a, -et/-a.
gr. 2 lyse lyser lyste lyst Hvis roten ender på én konsonant, får verbet vanligvis -te, -t.
gr. 3 leve lever levde levd Hvis roten av verbet ender på diftong (ei, ai, øy, au, eu), -g eller -v, får verbet vanligvis -de, -d.
gr. 3 eie eier eide eid
gr. 3 bygge bygger bygde bygd
gr. 4 n b når nådde nådd Hvis verbet i infinitiv ender på en trykksterk vokal, får det vanligvis -dde, -dd.

Uregelrette verb

Det finnes 152 uregelrette verb. I denne oversikten er sammensatte verb ikke tatt med. For eksempel: å komme – å forkomme. Bare “å komme” står i listen, fordi “å forkomme” bøyes på samme måte som “å komme”.

Forkortelser i tabellen

v1 = gruppe 1 (-et, -et)

v2 = gruppe 2 (-te, -t)

v3 = gruppe 3 (-de, -d)

v4 = gruppe 4 (-dde, -dd)

pv = parverb: det finnes både regelrett og uregelrett bøyning av verbet

hj = hjelpeverb

Eksempel på parverb

Jeg ligger. (= kan ikke ta objekt.) Jeg legger barna. (Må ta objekt.) Vi kan ikke si: * Jeg ligger barna.

Huset brant ned. (= kan ikke ta objekt.) De brente veden i ovnen. (Må ta objekt.) Vi kan ikke si: De brant ved i ovnen.

Tabell med oversikt over 152 sterke / uregelrette verb på norsk

 

Gruppe Infinitiv Presens Preteritum Perfektum
be ber ba/bad har bedt
(v4) bety betyr betød har betydd
binde binder bandt har bundet
bite biter bet/beit har bitt
bli blir ble/blei har blitt
(v4) bre brer bredte har bredt
(v1, v2, pv) brekke brekker brakk har brekt
(v2, pv) brenne brenner brant har brent
bringe bringer brakte har brakt
briste brister brast har bristet
bryte bryter brøt har brutt
(hj) burde bør burde har burdet
(v4) by byr bød/bøy har budt/bydd
bære bærer bar har båret
dette detter datt har dettet
dra drar dro/drog har dratt/dradd
drikke drikker drakk har drukket
drive driver drev/dreiv har drevet
dør døde har dødd
ete eter åt har ett
falle faller falt har falt
finne finner fant har funnet
(v4) fly flyr fløy har fløyet
flyte flyter fløt/fløyt har flytt
forstå forstår forsto/forstod har forstått
forsvinne forsvinner forsvant har forsvunnet
fortelle forteller fortalte har fortalt
(v2, pv) fryse fryser frøs/frøys har frosset
fyke fyker føk/føyk har føket
følge følger fulgte har fulgt
får fikk har fått
gi gir ga/gav har gitt
gidde gidder gadd har giddet
gjelde gjelder gjaldt har gjeldt
gjøre gjør gjorde har gjort
gli glir gled/glei har glidd
(v1, v2) glippe glipper glapp har glippet
(v4) gni gnir gned/gnei har gnidd
(v3) grave graver grov har gravd
gripe griper grep/greip har grepet
gråte gråter gråt har grått
(v2) gyse gyser gjøs har gyss
gyte gyter gjøt/gytte har gytt
gyve gyver gjøv/gøyv har gjøvet/gyvd
går gikk har gått
ha har hadde har hatt
(v2, pv) henge henger hang har hengt
hete heter het/hette har hett
hive hiver hev/heiv har hevet
hjelpe hjelper hjalp har hjulpet
(v3) hogge hogger hogg har hogget
holde holder holdt har holdt
(v3) hugge hugger hugg har hugd
(v1, v3) jage jager jog har jagd
klinge klinger klang har klinget/klingt
(v2) klype klyper kløp/kløyp har kløpet
klyve klyver kløv/kløyv har kløvet
(v2, pv) knekke knekker knakk har knekket
knipe kniper knep/kneip har knepet
komme kommer kom har kommet
krype kryper krøp/krøyp har krøpet
(hv) kunne kan kunne har kunnet
kvede kveder kvad har kvadet
(v1, pv) kvekke kvekker kvakk har kvekket
(v2, pv) kveppe kvepper kvapp har kveppet
la lar lot har latt
late later lot har latt
le ler lo har ledd
legge legger la har lagt
(v4) li lir led har lidd
lide lider led har lidd
ligge ligger har ligget
(v4) lyde lyder lød har lydt
lyve/lyge lyver/lyger løy har løyet
løpe løper løp har løpt
låte låter låt har lått
(hv) måtte måtte har måttet
nyte nyter nøt/nøyt har nytt
(v2) nyse nyser nøs/nøys har nyst
opprinne opprinner opprant har opprunnet
pipe piper pep/peip har pepet
(v2, pv) rekke rekker rakk har rukket
(v2, pv) renne renner rant har rent
(v4) ri rir red/rei har ridd
rive river rev/reiv har revet
ryke ryker røk/røyk har røket
se ser har sett
selge selger solgte har solgt
sette setter satte har satt
si sier sa har sagt
sige siger seg/seig har seget
sitte sitter satt har sittet
skite skiter skjet har skitt
skjelve skjelver skalv har skjelvet
skjære skjærer skar har skåret
skli sklir skled/sklei har sklidd
skride skrider skred/skrei har skridd
skrike skriker skrek/skreik har skreket
skrive skriver skrev/skreiv har skrevet
(v2) skryte skryter skrøt har skrytt
(v1, pv) skvette skvetter skvatt har skvettet
(hv) skulle skal skulle har skullet
skyte skyter skjøt/skjøyt har skutt
skyve skyver skjøv/skøyv har skjøvet
(v2, pv) slenge slenger slang har slengt
slippe slipper slapp har sluppet
slite sliter slet/sleit har slitt
slå slår slo har slått
(v2, pv) smelle smeller smalt har smelt
smyge smyger smøg/smøyg har smøget
smøre smører smurte har smurt
snike sniker snek/sneik har sneket
(v2) snyte snyter snøt/snøyt har snytt
sove sover sov har sovet
spinne spinner spant har spunnet
sprekke sprekker sprakk har sprukket
sprette spretter spratt har sprettet
springe springer sprang har sprunget
spørre spør spurte har spurt
stige stiger steg/steig har steget
stikke stikker stakk har stukket
stjele stjeler stjal har stjålet
strekke strekker strakk har strukket
(v2, pv) strekke strekker strakte har strekt
stride strider stred har stridd
stryke stryker strøk/strøyk har strøket
stå står sto/stod har stått
(v1, v3) suge suger saug har sugd
(v2) supe super saup har supt
(v1) sverge sverger svor har sverget
svi svir sved/svei har svidd
svike sviker svek/sveik har sveket
svinne svinner svant har svunnet
synes synes syntes har syntes
synge synger sang har sunget
synke synker sank har sunket
ta tar tok har tatt
(v1, v2) telle teller talte har talt
tigge tigger tagg har tigget
tore/tørre tør turte/torde har turt/tort
(v1, v3) tigge tigger tagg har tigd
(v4) tre trer trådte har trådt
treffe treffer traff har truffet
trekke trekker trakk har trukket
(v4) trå trår trådte/tro har trådt/trådd
tvinge tvinger tvang har tvunget
velge velger valgte har valgt
vike viker vek/veik har veket
(hj) ville vil ville har villet
vinne vinner vant har vunnet
vite vet visste har visst
(v4) vri vrir vred/vrei har vridd
være er var har vært