Lister

Liste over bøyning av regelrette substantiv – Liste over uregelrette verb –Liste over substantiv – verb – adjektiv / partisippListe over fast og løst sammensatte verbGrammatisk sjekkliste

Liste over bøyning av regelrette substantiv

Ubestemt form entall Bestemt form entall Ubestemt form flertall Bestemt form flertall Regel
bru brua bruer bruene feminine subst.
pumpe pumpa pumper pumpene feminine subst.
stol stolen stoler stolene maskuline subst.
bakke bakken bakker bakkene maskuline subst.
pumpe pumpen pumper pumpene maskuline subst.
lærer læreren lærere lærerne subst. som ender på -er
bever beveren bevere
el. bevrer
beverne el. bevrene subst. som ender på -er
støvel støvelen støvler støvlene subst. som ender på -el har sammentrekning
slott slottet slott slotta el. slottene subst. intetkjønn med én stavelse; samme form i ubest. entall og ubest. Flertall
eple eplet epler eplene subst. intetkjønn med flere stavelser
kontor kontoret kontor el. kontorer kontora el. kontorene subst. intetkjønn med flere stavelser

Uregelrette verb

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum Oversatt til ditt språk:
anse anser anså har ansett
avta avtar avtok har avtatt
be ber ba/bad har bedt
begi seg begir seg bega seg har begitt seg
bestå består bestod/besto har bestått
bidra bidrar bidro har bidradd/bidratt
bifalle bifaller bifalt har bifalt
binde binder bandt har bundet
bite biter bet/beit har bitt
bli blir ble har blitt
brekke brekker brakk har brukket
brenne brenner brant har brent
bringe bringer brakte har brakt
bryte bryter brøt/brøyt har brutt
burde bør burde har burdet
by byr bød/bøy/bydde har budt/bydd
bære bærer bar har båret
dra drar dro/drog har dratt
drikke drikker drakk har drukket
drive driver drev/dreiv har drevet
dør døde har dødd
ete eter åt har ett
etterkomme etterkommer etterkom har etterkommet
falle faller falt har falt
finne finner fant har funnet
fly flyr flydde/fløy har flydd/fløyet
flyte flyter fløt/fløyt har flytt
foregå foregår foregikk har foregått
forgå forgår forgikk har forgått
forfølge forfølger forfulgte har forfulgt
forlate forlater forlot har forlatt
forstå forstår forstod/forsto har forstått
forsvinne forsvinner forsvant har forsvunnet
fortelle forteller fortalte har fortalt
fortsette fortsetter fortsatte har fortsatt
frambringe frambringer frambrakte har frambrakt
fryse fryser frøs/frøys har frosset
følge følger fulgte har fulgt
får fikk har fått
gi gir ga/gav har gitt
gidde gidder gadd har giddet
gjelde gjelder gjaldt har gjeldt
gjøre gjør gjorde har gjort
gjennomgå gjennomgår gjennomgikk har gjennomgått
gli glir gled/glei har glidd
gni gnir gned har gnidd
gripe griper grep/greip har grepet
gråte gråter gråt har grått
går gikk har gått
ha har hadde har hatt
henge henger hang har hengt
hete heter het har hett
hjelpe hjelper hjalp har hjulpet
holde holder holdt har holdt
innebære innebærer innebar har innebåret
inneha innehar innehadde har innehatt
inngå inngår inngikk har inngått
inntre inntrer inntrådte har inntrådt
iscenesette iscenesetter iscenesatte har iscenesatt
kalles kalles kaltes har kaltes
kartlegge kartlegger kartla har kartlagt
klype klyper kløp/kløyp har kløpet
knekke knekker knakk har knekket
komme kommer kom har kommet
krype kryper krøp/krøyp har krøpet
kunne kan kunne har kunnet
la lar lot har latt
late later lot har latt
le ler lo har ledd
legge legger la har lagt
lide lider led har lidd
ligge ligger har ligget
lyde lyder lød har lydt
lyge lyger løy har løyet
løpe løper løp har løpt
motsette seg motsetter seg motsatte seg har motsatt seg
måtte måtte har måttet
nedsette nedsetter nedsatte har nedsatt
nyte nyter nøt/nøyt har nytt
nyse nyser nøs har nyst
omgås omgås omgikkes har omgåttes
oppfinne oppfinner oppfant har oppfunnet
oppholde seg oppholder seg oppholdt seg har oppholdt seg
opprettholde opprettholder opprettholdt har opprettholdt
oppstå oppstår oppstod/oppsto har oppstått
oppta opptar opptok har opptatt
pådra seg pådrar seg pådro seg har pådradd/pådratt seg
pågå pågår pågikk har pågått
redegjøre redegjør redegjorde har redegjort
rekke rekker rakk har rukket
renne renner rant har rent
rive river rev har revet
ryke ryker røk/røyk har røket
se ser har sett
selge selger solgte har solgt
sette setter satte har satt
si sier sa har sagt
sige siger seg/seig har seget
sitte sitter satt har sittet
skjelve skjelver skalv har skjelvet
skjære skjærer skar har skåret
skli sklir skled har sklidd
skrive skriver skrev/skreiv har skrevet
skulle skal skulle har skullet
skyte skyter skjøt/skøyt har skutt
skyve skyver skjøv/skøyv har skjøvet
slenge slenger slang har slengt
slippe slipper slapp har sluppet
slite sliter slet/sleit har slitt
slå slår slo har slått
smelle smeller smalt har smelt
smøre smører smurte har smurt
snike sniker snek/sneik har sneket
sove sover sov har sovet
sprekke sprekker sprakk har sprukket
sprette spretter spratt har sprettet
springe springer sprang har sprunget
spørre spør spurte har spurt
stige stiger steg/steig har steget
stikke stikker stakk har stukket
stjele stjeler stjal har stjålet
strekke strekker strakk har strukket
stride strider stred har stridd
stryke stryker strøk/strøyk har strøket
stå står stod/sto har stått
svi svir sved/svei har svidd
svike sviker svek/sveik har sveket
synes synes syntes har syntes
synge synger sang har sunget
synke synker sank har sunket
ta tar tok har tatt
tigge tigger tagg har tigget
tilsi tilsier tilsa har tilsagt
tore tør torde har tort
tre trer trådte har trådt
treffe treffer traff har truffet
trekke trekker trakk har trukket
trå trår trådte har trådt
tviholde tviholder tvholdt har tviholdt
tvinge tvinger tvang har tvunget
underskrive underskriver underskrev/underskreiv har underskrevet
unnlate unnlater unnlot har unnlatt
utebli uteblir uteble har uteblitt
utgjøre utgjør utgjorde har utgjort
velge velger valgte har valgt
verdsette verdsetter verdsatte har verdsatt
ville vil ville har villet
vinne vinner vant har vunnet
vite vet visste har visst
voldta voldtar voldtok har voldtatt
vri vrir vred/vrei har vridd
være er var har vært
ødelegge ødelegger ødela har ødelagt

Liste over ord som danner substantiv – verb – adjektiv / partisipp

Substantiv Verb Adjektiv / partisipp
advarsel (m) advare advarende
aktivitet (m) aktivisere aktiv; aktiviserende
anerkjennelse (m) anerkjenne anerkjennende; anerkjent
antakelse (m) anta antakelig
anvendelse (m) anvende anvendelig
arbeid (n) arbeide arbeidsom; arbeidende
avgjørelse (m) avgjøre avgjørende
avhengighet (m/f) avhenge avhengig
avlivning (m/f) avlive avlivet
avsløring (m/f) avsløre avslørende; avslørt
barbering (m/f) barbere barbert; barberende
befolkning (m/f) befolke befolket
begynnelse (m) begynne begynnende
behag (n) behage behagelig
beherskelse (m) beherske behersket
bekymring (m/f) bekymre bekymringsfull
beskrivelse (m) beskrive beskrivende
beskyttelse (m) beskytte beskyttende
bestemmelse (m) bestemme bestemmende; bestemt
betegnelse (m) betegne betegnende
betydning (m/f) bety betydningsfull; betydelig
bevegelse (m) bevege beveget; bevegelig; bevegende
blomst (m) blomstre blomstrende; blomstret
brann (m) brenne brennbar; brennende; brent
bruk (m) bruke brukbar; brukelig; brukt
bråk (n) bråke bråkete
bønn (m/f) be bedende; bedt
dekning (m/f) dekke dekket; dekkende
deltakelse (m), deltaker (m) delta deltakende
dikter (m) dikte dikterisk; diktende; diktet
drikk (m) drikke drikkelig; drikkbar
drøm (m) drømme drømmende, drømt
dåp (m) døpe døpt
endring (m/f)) endre endret
engasjement (n) engasjere engasjerende; engasjert
fantasi (m) fantasere fantasifull; fantastisk
fascinasjon (m) fascinere fascinert; fascinerende
feil (m) feile feilaktig; feil
filosofi (m) filosofere filosoferende; filosofisk
flette (m/f) flette flettet
fly (n) fly flygende
flyt (m) flyte flytende
fokus (n) fokusere fokusert; fokuserende
forbannelse (m) forbanne forbannende; forbannet
forbedring (m) forbedre forbedret
forberedelse (m) forberede forberedende; forberedt
forenkling (m/f) forenkle forenklet; forenklende
forferdelse (m) forferde forferdelig; forferdet
forklaring (m/f) forklare forklarende; forklarlig, forklart
forlengelse (m) forlenge forlenget; forlengende
forståelse (m) forstå forståelig; forståelsesfull, forstått
forsvar (n) forsvare forsvarende, forsvart
forsøk (n) forsøke forsøkende; forsøksvis, forsøkt
fortelling (m/f) fortelle fortellende; fortalt
fortvilelse (m) fortvile fortvilet
forventning (m/f) forvente forventningsfull; forventet
fred (m) frede fredelig; fredet
frigjøring (m/f) frigjøre frigjørende; frigjort
fristelse (m) friste fristet; fristende
frykt (m) frykte fryktelig; fryktsom; fryktet
funksjon (m) fungere fungerende
fyll (n) fylle fylt
følelse (m) føle følsom; følbar; følt
gjentakelse (m) gjenta gjentakende; gjentatt
glede (m/f) glede gledelig; glad
godkjennelse (m) godkjenne godkjent
grunnlag (n) grunnlegge grunnleggende
hjelp (m/f) hjelpe hjelpende; hjelpsom
hopp (n) hoppe hoppende
hykleri (n) hykle hyklerisk
hyllest (m) hylle hyllende; hyllet
håp (n) håpe håpefull
inkludering (m/f) inkludere inkludert; inkluderende
innledning (m/f) innlede Innledende
inspirasjon (m) inspirere inspirert; inspirerende
interesse (m) interessere interessant; interessert
iver (m) ivre ivrig
jubel (m) juble jublende; jublet
kommunikasjon (m) kommunisere kommunikativ; kommuniserende; kommunisert
konkretisering (m) konkretisere konkret; konkretisert
krav (n) kreve krevende
kristendom (m) kristne kristen; kristnet
kritikk (m) kritisere kritisk; kritiserende; kritisert
kvalifikasjon (m) kvalifisere kvalifisert; kvalifiserende
ledelse (m) lede ledende
lek (m) leke lekende
lengsel (m) lengte lengtende; lengselsfull
lesning (m/f) lese lesende; leselig
letthet (m/f) lette lett
lidelse (m) lide lidende
liv (n) leve livlig; levende; levd
lykke (m/f) lykkes lykkelig
læring (m/f) lære lærerik; lært
løfte (n) love lovende
løgn (m/f) lyve løgnaktig
mangel (m) mangle manglende; mangelfull
militær (n) militarisere militær
mishandling (m) mishandle mishandlet
mistanke (m) mistenke mistenkelig; mistenksom; mistenkt
motivasjon (m) motivere motivert; motiverende
nasjon (m) nasjonalisere nasjonal
observasjon (m) observere observant; observerende; observert
opplevelse (m) oppleve opplevelsesrik
opplysning (m/f) opplyse opplysende; opplyst
overbevisning (m/f) overbevise overbevist; overbevisende
praksis (m) praktisere praktisk
press (n) presse pressende; presset
produksjon (m) produsere produktiv; produserende; produsert
provokasjon (m) provosere provosert; provoserende
påstand (m) påstå påståelig; påstått
påvirkning (m/f) påvirke påvirket; påvirkelig
realisering (m/f) realisere realistisk; realisert
referanse (m) referere refererende; referert
refleksjon (m) reflektere reflekterende; reflektert
regjering (m/f) regjere regjerende
regulering (m) regulere regulert; regulerende
repetisjon (m) repetere repeterende; repetitiv; repetert
respekt (m) respektere respektert
risiko (m) risikere risikofylt; risikabelt
samling (m/f) samle samlende; samlet
sammenligning (m/f) sammenligne sammenlignende; sammenlignet
sang (m) synge syngende
sikkerhet (m/f) sikre sikker; sikret
sjenanse (m) sjenere sjenert; sjenerende
skildring (m/f) skildre skildrende
skrik (n) skrike skrikende
skuffelse (m) skuffe skuffet; skuffende
skyld (m/f) skylde skyldig
slitasje (m) slite sliten; slitt
sprang (n) springe springende
spørsmål (n) spørre spørrende
stigning (m/f) stige stigende
stimuli (m) stimulere stimulerende
strev (n) streve strevsom; strevende
struktur (m) strukturere strukturert; strukturerende
studie (n), student (m) studere studerende; studert
støtte (m/f) støtte støttende
sult (m) sulte sulten
svik (n) svikte sviktet; svikefull
symbol (n) symbolisere symbolsk
system (n) systematisere systematisk
sår (n) såre såret; sårende; sårt
takk (m/f) takke takknemlig
tall (n) telle tellelig; tellende; tellbar
tanke (m) tenke tenkelig; tankefull; tenksom; tenkt
tap (n) tape tapende; tapt
tilfredsstillelse (m) tilfredsstille tilfredsstillende
tilgivelse (m) tilgi tilgivende
toleranse (m) tolerere tolerant; tolerert
trang (m) trenge trengende
trening (m/f) trene trent
trivsel (m) trives trivelig
trussel (m) true truet; truende
trygghet (m/f) trygge trygg
tvang (m) tvinge tvingende
tvil (m) tvile tvilsom; tvilende
understrekning (m/f) understreke understreket
undersøkelse (m/f) undersøke undersøkende; undersøkt
utdannelse (m) utdanne utdannet; utdannende
utfordring (m/f) utfordre utfordrende
uttalelse (m), uttale (m) uttale uttalende; uttalt
utvikling (m/f) utvikle utviklende; utviklet
utøvelse (m) utøve utøvende
variasjon (m) variere variert; varierende
veiledning (m/f) veilede veiledende
vekst (m) vokse voksende
vridning (m/f) vri vridd
ødeleggelse (m) ødelegge ødeleggende; ødelagt
økning (m/f) øke økende; økt
økonomi (m) økonomisere økonomisk
ønske (n) ønske ønskelig; ønskende; ønsket
åpning (m/f) åpne åpen; åpnet

Fast og løst sammensatte verb som betyr omtrent det samme

Fast sammensatt: Løst sammensatt: Substantiv:
avblomstre blomstre av avblomstring (f/m)s
avbryte bryte av avbrytelse (m)
avdele dele av avdeling (f/m)
avfyre fyre av avfyring (f/m)
avløse løse av avløsning (f/m)
avvenne venne av avvenning (f/m)
framlegge legge fram framleggelse (m)
framsette sette fram framsettelse (m)
innbetale betale inn innbetaling (f/m)
innbringe bringe inn innbringing (f/m)
inndele dele inn inndeling (f/m)
innføre føre inn innføring (f/m)
innhente hente inn innhenting (f/m)
innkalle kalle inn innkalling (f/m)
innkreve kreve inn innkreving (f/m)
innlevere levere inn innlevering (f/m)
innmelde melde inn innmelding (f/m)
innpakke pakke inn innpakking (f/m)
innramme ramme inn innramming (f/m)
innrapportere rapportere inn innrapportering (f/m)
innsette sette inn innsettelse (m)
innstramme stramme inn innstramming (f/m)
innvirke virke inn innvirkning (f/m)
nedbryte bryte ned nedbrytning (m)
nedlegge legge ned nedleggelse (m)
oppfinne finne opp oppfinnelse (m)
oppruste ruste opp opprustning (f/m)
oppsummere summere opp oppsummering (f/m)
opptrappe trappe opp opptrapping (f/m)
oppvigle vigle opp oppvigler (m)
overta ta over overtakelse (m)
påløpe løpe på påløpning (m)
påtenne tenne på påtenning (fm)
påvirke virke på påvirkning (f/m)
planlegge legge en plan planlegging (f/m)
tilføye føye til tilføyelse (m)
tilhøre høre til tilhørighet (m)
utbetale betale ut utbetaling (f/m)
utdele dele ut utdeling (f/m)
utestenge stenge ute utestenging (f/m)
utgi gi ut utgivelse (m)
utlyse lyse ut utlysning (f/m)
utspørre spørre ut utspørring (f/m)
utstå stå ut utståelse (m)

Fast og løst sammensatte verb som ikke betyr det samme

Fast sammensatt: Løst sammensatt: Substantiv:
avdekke dekke av avdekking (f/m)
avlaste laste av avlastning (f/m)
avslå slå av avslag (n)
avta ta av avtakelse (m)
framgå gå fram framgang (m)
framkalle kalle fram framkalling (f/m)
framtre tre fram framtreden (m)
frasi si fra frasigelse (m)
gjengi gi igjen gjengivelse (m)
inndra dra inn inndragelse (m)
innføre føre inn innføring (f/m)
meddele dele med meddelelse (m)
nedkomme komme ned nedkomst (m)
ødelegge legge øde ødeleggelse (m)
oppdra dra opp oppdragelse (m)
oppføre føre opp oppføring (f/m)
oppfylle fylle opp oppfyllelse (m)
oppløse løse opp oppløsning (f/m)
opplyse lyse opp opplysning (f/m)
oppmuntre muntre opp oppmuntring (f/m)
oppnå nå opp oppnåelse (m)
opprette rette opp opprettelse (m)
opprive rive opp opprivning (f/m)
oversette sette over oversettelse (m)
pådra dra på pådragelse (m)
påføre føre på påføring (f/m)
pågå gå på pågang (m)
påpeke peke på påpekning (f/m)
påse se på påsyn (n)
påstå stå på påstand (m)
tilkomme komme til tilkomst (m)
tillate late til tillatelse (m)
utbryte bryte ut utbryting (f/m)
utfolde folde ut utfoldelse (m)
utgå gå ut utgang (m)
utsette sette ut utsettelse (m)

Grammatisk sjekkliste når du skriver

Når du har skrevet en tekst, kan du kontrollere og rette teksten din ved hjelp av denne sjekklista.

 1. Har du husket riktig kjønn på substantivet? (Bruk ordbok.)
 2. Har du bøyd substantivet riktig i entall/flertall/ubestemt form/bestemt form?
 3. Har du skrevet substantivet i riktig form sammen med eiendomspronomenet? (Husk: min stolstolen min.)
 4. Har du husket å skrive bestemt form av substantivet etter mengdeord (noen/mange/en del/mesteparten etc.) + av? Eks.: Noen av jentene.
 5. Har du husket ubestemt form av substantivet etter noen, hver, hvilken, genitiv, tall og mengde? Eks.: Hvilken bok vil du kjøpe?
 6. Har du husket å skrive substantivet i samme form (bestemt eller ubestemt) ved oppramsing?
 7. Har du bøyd adjektivet riktig i kjønn/entall/flertall/ubestemt form/bestemt form?
 8. Har du bøyd uregelrette og regelrette verb riktig?
 9. Husker du å bruke enten fortid eller nåtid i indirekte tale? (Hun sier at han kommer. / Han sa at han kom.)
 10. Bruker du preteritum og perfektum riktig? (Preteritum brukes når det er avsluttet handling og bestemt tid, og perfektum når det ikke er avsluttet, nettopp er avsluttet, når det er ubestemt tid, eller når det henvises til framtiden.)
 11. Bruker du skal når man uttrykker en plan i framtid, og i de fleste andre tilfeller vil eller kommer til å? (Dette er tryggest.)
 12. Har du riktig ordstilling i leddsetninger og helsetninger?
 13. Har du skrevet spørsmålene med riktig ordstilling? (Feil: Hvorfor han kan ikke komme?)
 14. Har du husket å skrive spørsmålstegn der hvor det er spørsmål?
 15. Har du brukt komma når og, eller, men, for og binder sammen helsetninger?
 16. Har du komma når leddsetningen kommer først?
 17. Det skal ikke være komma i slike setninger:
  (Feil:) I går, var det fest hjemme.
 18. Har du alltid tegn (enten komma eller punktum) før men?
 19. Har du stavet ordene riktig? Passer du spesielt på dobbel og enkel konsonant?
 20. Bruker du denne sjekklista?