Vokabular substantiv

Regelrette maskuline substantivRegelrette feminine substantiv – Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -e Regelrette substantiv (feminine) som slutter på -e – Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -er (mest personer)Regelrette substantiv (ulike kjønn) som slutter på -er (ikke personer) – Regelrette substantiv (ulike kjønn) som slutter på –el –Regelrette substantiv (intetkjønn) med én stavelse -Regelrette substantiv (intetkjønn) med lik form i ubestemt form entall og flertall

Regelrette maskuline substantiv

ubestemt form entall bestemt form entall ubestemt form flertall bestemt form flertall
en -en -er -ene
administrasjon administrasjonen administrasjoner administrasjonene
aktivitet aktiviteten aktiviteter aktivitetene
assistent assistenten assistenter assistentene
auksjon auksjonen auksjoner auksjonene
avskjed avskjeden avskjeder avskjedene
baby babyen babyer babyene
bakgrunn bakgrunnen bakgrunner bakgrunnene
balkong balkongen balkonger balkongene
bank banken banker bankene
barnevakt barnevakten barnevakter barnevaktene
bedrift bedriften bedrifter bedriftene
bil bilen biler bilene
billett billetten billetter billettene
blomst blomsten blomster blomstene
boks boksen bokser boksene
bordskikk bordskikken bordskikker bordskikkene
brann brannen branner brannene
brud bruden bruder brudene
brudgom brudgommen brudgommer brudgommene
brunost brunosten brunoster brunostene
bukett buketten buketter bukettene
bunad bunaden bunader bunadene
buss bussen busser bussene
bussholdeplass bussholdeplassen bussholdeplasser bussholdeplassene
bussterminal bussterminalen bussterminaler bussterminalene
butikk butikken butikker butikkene
CV CV-en CV-er CV-ene
dag dagen dager dagene
dal dalen daler dalene
datamaskin datamaskinen datamaskiner datamaskinene
dato datoen datoer datoene
deig deigen deiger deigene
del delen deler delene
dessert desserten desserter dessertene
dialog dialogen dialoger dialogene
dinosaur dinosauren dinosaurer dinosaurene
disiplin disiplinen disipliner disiplinene
doktor doktoren doktorer doktorene
duk duken duker dukene
dyreart dyrearten dyrearter dyreartene
egenskap egenskapen egenskaper egenskapene
eksamen eksamenen eksamener eksamenene
ekspert eksperten eksperter ekspertene
elev eleven elever elevene
energi energien energier energiene
ettermiddag ettermiddagen ettermiddager ettermiddagene
farge fargen farger fargene
fest festen fester festene
figur figuren figurer figurene
film filmen filmer filmene
fisk fisken fisker fiskene
fjord fjorden fjorder fjordene
flekk flekken flekker flekkene
flyktning flyktningen flyktninger flyktningene
fordel fordelen fordeler fordelene
form formen former formene
fotball fotballen fotballer fotballene
frihet friheten friheter frihetene
frokost frokosten frokoster frokostene
fødselsdag fødselsdagen fødselsdager fødselsdagene
gass gassen gasser gassene
generasjon generasjonen generasjoner generasjonene
gjenstand gjenstanden gjenstander gjenstandene
grad graden grader gradene
grammatikk grammatikken grammatikker grammatikkene
grunn grunnen grunner grunnene
grunnlov grunnloven grunnlover grunnlovene
gutt gutten gutter guttene
gård gården gårder gårdene
handling handlingen handlinger handlingene
hindring hindringen hindringer hindringene
hund hunden hunder hundene
hverdag hverdagen hverdager hverdagene
industri industrien industrier industriene
informasjon informasjonen informasjoner informasjonene
ingeniør ingeniøren ingeniører ingeniørene
ingrediens ingrediensen ingredienser ingrediensene
inngang inngangen innganger inngangene
innsjø innsjøen innsjøer innsjøene
inntekt inntekten inntekter inntektene
inspirasjon inspirasjonen inspirasjoner inspirasjonene
invitasjon invitasjonen invitasjoner invitasjonene
journalist journalisten journalister journalistene
kamerat kameraten kamerater kameratene
kanal kanalen kanaler kanalene
karakter karakteren karakterer karakterene
kino kinoen kinoer kinoene
kiosk kiosken kiosker kioskene
klem klemmen klemmer klemmene
klubb klubben klubber klubbene
kniv kniven kniver knivene
kollega kollegaen kollegaer kollegaene
kommentar kommentaren kommentarer kommentarene
konfirmasjon konfirmasjonen konfirmasjoner konfirmasjonene
konflikt konflikten konflikter konfliktene
konsekvens konsekvensen konsekvenser konsekvensene
konsultasjon konsultasjonen konsultasjoner konsultasjonene
kontakt kontakten kontakter kontaktene
kontingent kontingenten kontingenter kontingentene
konto kontoen kontoer kontoene
kontrakt kontrakten kontrakter kontraktene
kontroll kontrollen kontroller kontrollene
krans kransen kranser kransene
krig krigen kriger krigene
kropp kroppen kropper kroppene
kultur kulturen kulturer kulturene
kunnskap kunnskapen kunnskaper kunnskapene
kurv kurven kurver kurvene
kveld kvelden kvelder kveldene
kyst kysten kyster kystene
køen køer køene
lov loven lover lovene
lunsj lunsjen lunsjer lunsjene
løgn løgnen løgner løgnene
mamma mammaen mammaer mammaene
marg margen marger margene
meteorolog meteorologen meteorologer meteorologene
middag middagen middager middagene
morgen morgenen morgener morgenene
motivasjon motivasjonen motivasjoner motivasjonene
munn munnen munner munnene
muslim muslimen muslimer muslimene
måned måneden måneder månedene
nasjonalitet nasjonaliteten nasjonaliteter nasjonalitetene
omvei omveien omveier omveiene
optimist optimisten optimister optimistene
ordning ordningen ordninger ordningene
orkan orkanen orkaner orkanene
overgang overgangen overganger overgangene
pall pallen paller pallene
park parken parker parkene
part parten parter partene
passasjer passasjeren passasjerer passasjerene
pensjon pensjonen pensjoner pensjonene
pensjonist pensjonisten pensjonister pensjonistene
person personen personer personene
pessimist pessimisten pessimister pessimistene
pizza pizzaen pizzaer pizzaene
plan planen planer planene
plass plassen plasser plassene
poesi poesien poesier poesiene
politikk politikken politikker politikkene
posisjon posisjonen posisjoner posisjonene
praksis praksisen praksiser praksisene
presang presangen presanger presangene
presentasjon presentasjonen presentasjoner presentasjonene
president presidenten presidenter presidentene
prest presten prester prestene
pris prisen priser prisene
prosent prosenten prosenter prosentene
prosess prosessen prosesser prosessene
psykolog psykologen psykologer psykologene
radio radioen radioer radioene
region regionen regioner regionene
rekord rekorden rekorder rekordene
religion religionen religioner religionene
representant representanten representanter representantene
rest resten rester restene
restaurant restauranten restauranter restaurantene
rett retten retter rettene
roman romanen romaner romanene
sak saken saker sakene
sal salen saler salene
salat salaten salater salatene
sang sangen sanger sangene
saus sausen sauser sausene
sekk sekken sekker sekkene
sentral sentralen sentraler sentralene
seremoni seremonien seremonier seremoniene
serviett servietten servietter serviettene
situasjon situasjonen situasjoner situasjonene
sjef sjefen sjefer sjefene
sjåfør sjåføren sjåfører sjåførene
skikk skikken skikker skikkene
skog skogen skoger skogene
slektning slektningen slektninger slektningene
slutt slutten slutter sluttene
slåsskamp slåsskampen slåsskamper slåsskampene
sopp soppen sopper soppene
sosionom sosionomen sosionomer sosionomene
stat staten stater statene
stol stolen stoler stolene
student studenten studenter studentene
sum summen summer summene
svømmehall svømmehallen svømmehaller svømmehallene
syklus syklusen sykluser syklusene
søknad søknaden søknader søknadene
taxisjåfør taxisjåføren taxisjåfører taxisjåførene
tekst teksten tekster tekstene
temperatur temperaturen temperaturer temperaturene
terrorist terroristen terrorister terroristene
togstasjon togstasjonen togstasjoner togstasjonene
tolk tolken tolker tolkene
tradisjon tradisjonen tradisjoner tradisjonene
trafikkork trafikkorken trafikkorker trafikkorkene
transport transporten transporter transportene
trikk trikken trikker trikkene
trompet trompeten trompeter trompetene
truck trucken trucker truckene
tsunami tsunamien tsunamier tsunamiene
tur turen turer turene
ultralyd ultralyden ultralyder ultralydene
ungdom ungdommen ungdommer ungdommene
ungkar ungkaren ungkarer ungkarene
utfordring utfordringen utfordringer utfordringene
utlending utlendingen utlendinger utlendingene
vegg veggen vegger veggene
vei veien veier veiene
venn vennen venner vennene
verden verdenen verdener verdenene
verditakst verditaksten verditakster verditakstene
vikar vikaren vikarer vikarene
vind vinden vinder vindene
vinduskarm vinduskarmen vinduskarmer vinduskarmene
vinterdress vinterdressen vinterdresser vinterdressene
vitamin vitaminen vitaminer vitaminene
vulkan vulkanen vulkaner vulkanene
vårrull vårrullen vårruller vårrullene
økonomi økonomien økonomier økonomiene

 Regelrette substantiv (feminine)

ei eller en … -a/-en -er -ene
avdeling avdelinga/avdelingen avdelinger avdelingene
avis avisa/avisen aviser avisene
befolkning befolkninga/befolkningen befolkninger befolkningene
bekymring bekymringa/bekymringen bekymringer bekymringene
bespisning bespisninga/bespisningen bespisninger bespisningene
bestilling bestillinga/bestillingen bestillinger bestillingene
bygning bygninga/bygningen bygninger bygningene
drakt drakta/drakten drakter draktene
dreining dreininga/dreiningen dreininger dreiningene
endring endringa/endringen endringer endringene
erfaring erfaringa/erfaringen erfaringer erfaringene
erstatning erstatninga/erstatningen erstatninger erstatningene
feiring feiringa/feiringen feiringer feiringene
forandring forandringa/forandringen forandringer forandringene
forening foreninga/foreningen foreninger foreningene
gang ganga/gangen ganger gangene
gjenforening gjenforeninga/gjenforeningen gjenforeninger gjenforeningene
grav grava/graven graver gravene
halvøy halvøya/halvøyen halvøyer halvøyene
handling handlinga/handlingen handlinger handlingene
helg helga/helgen helger helgene
hindring hindringa/hindringer hindringer hindringene
høytid høytida/høytiden høytider høytidene
inntekt inntekta/inntekten inntekter inntektene
jul jula/julen juler julene
leilighet leiligheta/leiligheten leiligheter leilighetene
likhet likheta/likheten likheter likhetene
list lista/listen lister listene
lukt lukta/lukten lukter luktene
lønn lønna/lønnen lønner lønnene
lønning lønninga/lønningen lønninger lønningene
løsning løsninga/løsningen løsninger løsningene
mark marka/marken marker markene
melding meldinga/meldingen meldinger meldingene
menighet menigheta/menigheten menigheter menighetene
mening meninga/meningen meninger meningene
mil mila/milen miler milene
minnestund minnestunda/minnestunden minnestunder minnestundene
mulighet muligheta/muligheten muligheter mulighetene
nyhet nyheta/nyheten nyheter nyhetene
oppskrift oppskrifta/oppskriften oppskrifter oppskriftene
overskrift overskrifta/overskriften overskrifter overskriftene
pasning pasninga/pasningen pasninger pasningene
plikt plikta/plikten plikter pliktene
potet poteta/poteten poteter potetene
regning regninga/regningen regninger regningene
samling samlinga/samlingen samlinger samlingene
sannhet sannheta/sannheten sannheter sannhetene
seng senga/sengen senger sengene
setning setninga/setningen setninger setningene
slekt slekta/slekten slekter slektene
sol sola/solen soler solene
stilling stillinga/stillingen stillinger stillingene
straff straffa/straffen straffer straffene
stund stunda/stunden stunder stundene
søppelfylling søppelfyllinga/-søppelfyllingen søppelfyllinger søppelfyllingene
tid tida/tiden tider tidene
trening treninga/treningen treninger treningene
ugjerning ugjerninga/ugjerningen ugjerninger ugjerningene
utdanning utdanninga/utdanningen utdanninger utdanningene
utvikling utviklinga/utviklingen utviklinger utviklingene
vakt vakta/vakten vakter vaktene
vekt vekta/vekten vekter vektene
vogn vogna/vognen vogner vognene
vurdering vurderinga/ vurderingen vurderinger vurderingene
årstid årstida/årstiden årstider årstidene

Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på –e

en -n -r -ne
atmosfære atmosfæren atmosfærer atmosfærene
avtale avtalen avtaler avtalene
balanse balansen balanser balansene
bane banen baner banene
barnehage barnehagen barnehager barnehagene
begravelse begravelsen begravelser begravelsene
begynnelse begynnelsen begynnelser begynnelsene
drage dragen drager dragene
ektefelle ektefellen ektefeller ektefellene
familie familien familier familiene
ferie ferien ferier feriene
forberedelse forberedelsen forberedelser forberedelsene
forbindelse forbindelsen forbindelser forbindelsene
forfølgelse forfølgelsen forfølgelser forfølgelsene
forpliktelse forpliktelsen forpliktelser forpliktelsene
forsinkelse forsinkelsen forsinkelser forsinkelsene
gave gaven gaver gavene
glede gleden gleder gledene
hage hagen hager hagene
hale halen haler halene
historie historien historier historiene
høyskole høyskolen høyskoler høyskolene
idé ideen ideer ideene
isbre isbreen isbreer isbreene
katastrofe katastrofen katastrofer katastrofene
kilde kilden kilder kildene
kjole kjolen kjoler kjolene
kjæreste kjæresten kjærester kjærestene
klasse klassen klasser klassene
kommune kommunen kommuner kommunene
kompetanse kompetansen kompetanser kompetansene
konge kongen konger kongene
kunde kunden kunder kundene
ledelse ledelsen ledelser ledelsene
lege legen leger legene
metode metoden metoder metodene
moské moskeen moskeer moskeene
måte måten måter måtene
oppholds-        tillatelse oppholds-tillatelsen oppholds-tillatelser oppholds-tillatelsene
opplevelse opplevelsen opplevelser opplevelsene
overraskelse overraskelsen overraskelser overraskelsene
pause pausen pauser pausene
periode perioden perioder periodene
pinne pinnen pinner pinnene
plante planten planter plantene
pose posen poser posene
premie premien premier premiene
påminnelse påminnelsen påminnelser påminnelsene
reklame reklamen reklamer reklamene
rose rosen roser rosene
rutine rutinen rutiner rutinene
samtale samtalen samtaler samtalene
skjebne skjebnen skjebner skjebnene
skole skolen skoler skolene
smerte smerten smerter smertene
tale talen taler talene
tanke tanken tanker tankene
tannlege tannlegen tannleger tannlegene
t-bane t-banen t-baner t-banene
tillatelse tillatelsen tillatelser tillatelsene
tilværelse tilværelsen tilværelser tilværelsene
time timen timer timene
tjeneste tjenesten tjenester tjenestene
type typen typer typene
utdannelse utdannelsen utdannelser utdannelsene

Regelrette substantiv (feminine) som slutter på –e

ei /en … -a/-en -er      -ene
avreise avreisa/avreisen avreiser avreisene
bønne bønna/bønnen bønner bønnene
dame dama/damen damer damene
ekspeditrise ekspeditrisa/ekspeditrisen ekspeditriser ekspeditrisene
fiskebolle fiskebolla/fiskebollen fiskeboller fiskebollene
flaske flaska/flasken flasker flaskene
flise flisa/flisen fliser flisene
gate gata/gaten gater gatene
gruppe gruppa/gruppen grupper gruppene
historie historia/historien historier historiene
hylle hylla/hyllen hyller hyllene
hytte hytta/hytten hytter hyttene
jente jenta/jenten jenter jentene
kappe kappa/kappen kapper kappene
kasse kassa/kassen kasser kassene
kirke kirka/kirken kirker kirkene
kiste kista/kisten kister kistene
kjøttkake kjøttkaka/kjøttkaken kjøttkaker kjøttkakene
klokke klokka/klokker klokker klokkene
kone kona/konen koner konene
krise krisa/krisen kriser krisene
kvinne kvinna/kvinnen kvinner kvinnene
lampe lampa/lampen lamper lampene
lekse leksa/leksen lekser leksene
linje linja/linjen linjer linjene
mappe mappa/mappen mapper mappene
matpakke matpakka/matpakken matpakker matpakkene
niste nista/nisten nister nistene
novelle novella/novellen noveller novellene
oppgave oppgava/oppgaven oppgaver oppgavene
pakke pakka/pakken pakker pakkene
postkasse postkassa/postkassen postkasser postkassene
prinsesse prinsessa/prinsessen prinsesser prinsessene
prøve prøva/prøven prøver prøvene
påske påska/påsken påsker påskene
reise reisa/reisen reiser reisene
rose rosa/rosen roser rosene
side sida/siden sider sidene
skive skiva/skiven skiver skivene
sminke sminka/sminken sminker sminkene
støtte støtta/støtten støtten støttene
suppe suppa/suppen supper suppene
tavle tavla/tavlen tavler tavlene
uke uka/uken uker ukene
ulempe ulempa/ulempen ulemper ulempene
venninne venninna/venninnen venninner venninnene
vidde vidda/vidden vidder viddene

Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på –er (mest personer)

en … -en -e -ne
arbeider arbeideren arbeidere arbeiderne
arbeidsgiver arbeidsgiveren arbeidsgivere arbeidsgiverne
arbeidstaker arbeidstakeren arbeidstakere arbeidstakerne
asylsøker asylsøkeren asylsøkere asylsøkerne
baker bakeren bakere bakerne
bærplukker bærplukkeren bærplukkere bærplukkerne
container containeren containere containerne
designer designeren designere designerne
fadder fadderen faddere fadderne
forfatter forfatteren forfattere forfatterne
forsker forskeren forskere forskerne
fører føreren førere førerne
genser genseren gensere genserne
innbygger innbyggeren innbyggere innbyggerne
innvandrer innvandreren innvandrere innvandrerne
kunstmaler kunstmaleren kunstmalere kunstmalerne
kunstner kunstneren kunstnere kunstnerne
leder lederen ledere lederne
lærer læreren lærere lærerne
megler megleren meglere meglerne
politiker politikeren politikere politikerne
renholder renholderen renholdere renholderne
saksbehandler saksbehandleren saksbehandlere saksbehandlerne
samboer samboeren samboere samboerne
snekker snekkeren snekkere snekkerne
sosialarbeider sosialarbeideren sosialarbeidere sosialarbeiderne
spiller spilleren spillere spillerne
statsborger statsborgeren statsborgere statsborgerne
søker søkeren søkere søkerne

Regelrette substantiv (ulike kjønn) som slutter på –er (ikke personer)

en, et … -en -re (minus en vokal) -ene (minus en vokal)
alder (m) alderen aldre aldrene
alter (n) alteret altre altrene
eldresenter (n) eldresenteret eldresentre eldresentrene
finger (m) fingeren fingre fingrene
lager (n) lageret lagre lagrene
semester (n) semesteret semestre semestrene
sommer (m) sommeren somre somrene
teater (n) teateret teatre teatrene
vinter (m) vinteren vintre vintrene

Regelrette substantiv (ulike kjønn) som slutter på –el

en, et … -e -er (minus en vokal og en konsonant) -ene (minus en vokal og en konsonant)
eksempel (n) eksempelet eksempler eksemplene
middel (n) middelet midler midlene
møbel (n) møbelet møbler møblene
fødsel (m) fødselen fødsler fødslene
gaffel (m) gaffelen gafler gaflene
himmel (m) himmelen himler himlene
mangel (m) mangelen mangler manglene
regel (m) regelen regler reglene
sykkel (m) sykkelen sykler syklene

Regelrette substantiv (intetkjønn) med én stavelse

et … -et -ene
bad badet bad badene
bord bordet bord bordene
brett brettet brett brettene
brev brevet brev brevene
brød brødet brød brødene
bål bålet bål bålene
dikt diktet dikt diktene
døgn døgnet døgn døgnene
fag faget fag fagene
fjell fjellet fjell fjellene
fly flyet fly flyene
folk folket folk folkene
fond fondet fond fondene
gulv gulvet gulv gulvene
hav havet hav havene
hjem hjemmet hjem hjemmene
hull hullet hull hullene
hus huset hus husene
hår håret hår hårene
kor koret kor korene
korps korpset korps korpsene
kort kortet kort kortene
krav kravet krav kravene
kurs kurset kurs kursene
lag laget lag lagene
land landet land landene
liv livet liv livene
lys lyset lys lysene
lån lånet lån lånene
mål målet mål målene
navn navnet navn navnene
ord ordet ord ordene
ran ranet ran ranene
rom rommet rom rommene
råd rådet råd rådene
skap skapet skap skapene
skip skipet skip skipene
skjørt skjørtet skjørt skjørtene
slør sløret slør slørene
språk språket språk språkene
strøk strøket strøk strøkene
tak taket tak takene
telt teltet telt teltene
tips tipset tips tipsene
tog toget tog togene
treff treffet treff treffene
triks trikset triks triksene
trinn trinnet trinn trinnene
valg valget valg valgene
år året år årene

Regelrette substantiv (intetkjønn) med lik form i ubestemt form entall og flertall

Her finner du eksempler på substantiv som er like i entall og flertall ubestemt form, selv om substantivet i ubestemt form entall har mer enn én stavelse (eks. a – ke – brett).

 

et … -et -ene
akebrett akebrettet akebrett akebrettene
behov behovet behov behovene
bestikk bestikket bestikk bestikkene
besøk besøket besøk besøkene
datafirma datafirmaet datafirma datafirmaene
dataspill dataspillet dataspill dataspillene
ektepar ekteparet ektepar ekteparene
fenalår fenalåret fenalår fenalårene
forhold forholdet forhold forholdene
gjesterom gjesterommet gjesterom gjesterommene
hjemland hjemlandet hjemland hjemlandene
grunnlag grunnlaget grunnlag grunnlagene
klesskap klesskapet klesskap klesskapene
klokkeslett klokkeslettet klokkeslett klokkeslettene
lammelår lammelåret lammelår lammelårene
samfunn samfunnet samfunn samfunnene
smørbrød smørbrødet smørbrød smørbrødene
spørsmål spørsmålet spørsmål spørsmålene
tilbud tilbudet tilbud tilbudene
tillegg tillegget tillegg tilleggene
utland utlandet utland utlandene
uttrykk uttrykket uttrykk uttrykkene
forhold forholdet forhold forholdene
fornavn fornavnet fornavn fornavnene
etternavn etternavnet etternavn etternavnene
inntrykk inntrykket inntrykk inntrykkene
samliv samlivet samliv samlivene
asylmottak asylmottaket asylmottak asylmottakene
samfunn samfunnet samfunn samfunnene
forbund forbundet forbund forbundene
livssyn livssynet livssyn livssynene
særtrekk særtrekket særtrekk særtrekkene
badekar badekaret badekar badekarene
opphold oppholdet opphold oppholdene
talemål talemålet talemål talemålene
gjennomsnitt gjennomsnittet gjennomsnitt gjennomsnittene
nettverk nettverket nettverk nettverkene
jordskjelv jordskjelvet jordskjelv jordskjelvene
jordras jordraset jordras jordrasene
vulkanutbrudd vulkanutbruddet vulkanutbrudd vulkanutbruddene
utslipp utslippet utslipp utslippene
overfall overfallet overfall overfallene
forsøk forsøket forsøk forsøkene
nærvær nærværet nærvær nærværene
håndverk håndverket håndverk håndverkene
grunnlag grunnlaget grunnlag grunnlagene
vitnemål vitnemålet vitnemål vitnemålene
forhold forholdet forhold forholdene
avslag avslaget avslag avslagene
militærkupp militærkuppet militærkupp militærkuppene
antall antallet antall antallene
sykehus sykehuset sykehus sykehusene
håndtrykk håndtrykket håndtrykk håndtrykkene
inntrykk inntrykket inntrykk inntrykkene
sammendrag sammendraget sammendrag sammendragene
forlag forlaget forlag forlagene
blodtrykk blodtrykket blodtrykk blodtrykkene

Uregelrette substantiv (ulike kjønn) med én stavelse

Ifølge regelen skulle disse substantivene ha fått endelse i ubestemt form flertall. Men de har ingen endelse i ubestemt form flertall.

 

en, ei … -en/-a/-et -ene
feil (m) feilen feil feilene
mus (f/m) musa/musen mus musene
ting (m) tingen ting tingene

 

Disse substantivene skulle ifølge regelen ikke ha hatt endelse i ubestemt form flertall. Men det heter steder, stoffer.
sted (n) stedet steder stedene
stoff (n) stoffet stoffer* stoffene

* Kortformen stoff finnes også i ubestemt form flertall.

Regelrette substantiv (intetkjønn) med to former i ubestemt form flertall

et … -et -/-er -ene
ansikt ansiktet ansikt/ansikter ansiktene
apparat apparatet apparat/apparater apparatene
arbeid arbeidet arbeid/arbeider arbeidene
areal arealet areal/arealer arealene
asyl asylet asyl/asyler asylene
bekjentskap bekjentskapet bekjentskap/bekjentskaper bekjentskapene
bibliotek biblioteket bibliotek/biblioteker bibliotekene
bryllup bryllupet bryllup/brylluper bryllupene
budsjett budsjettet budsjett/budsjetter budsjettene
fotografi fotografiet fotografi/fotografier fotografiene
hotell hotellet hotell/hoteller hotellene
intervju intervjuet intervju/intervjuer intervjuene
karneval karnevalet karneval/karnevaler karnevalene
kjøkken kjøkkenet kjøkken/kjøkkenet kjøkkenene
klimapanel klimapanelet klimapanel/-paneler klimapanelene
kollektiv kollektivet kollektiv/kollektiver kollektivene
kontor kontoret kontor/kontorer kontorene
leksikon leksikonet leksikon/leksikoner leksikonene
losji losjiet losji/losjier losjiene
maleri maleriet maleri/malerier maleriene
marked markedet marked/markeder markedene
miljø miljøet miljø/miljøer miljøene
minus minuset minus/minuser minusene
minutt minuttet minutt/minutter minuttene
monarki monarkiet monarki/monarkier monarkiene
nivå nivået nivå/nivåer nivåene
parlament parlamentet parlament/parlamenter parlamentene
pluss plusset pluss/plusser plussene
poeng poenget poeng/poenger poengene
problem problemet problem/problemer problemene
prosjekt prosjektet prosjekt/prosjekter prosjektene
punkt punktet punkt/punkter punktene
regnskap regnskapet regnskap/regnskaper regnskapene
ritual ritualet ritual/ritualer ritualene
sekund sekundet sekund/sekunder sekundene
selskap selskapet selskap/selskaper selskapene
system systemet system/systemer systemene
tabu tabuet tabu/tabuer tabuene
tastatur tastaturet tastatur/tastaturer tastaturene
tema temaet tema/temaer temaene
tidspunkt tidspunktet tidspunkt/tidspunkter tidspunktene
universitet universitetet universitet/universiteter universitetene
verktøy verktøyet verktøy/verktøyer verktøyene
vikariat vikariatet vikariat/vikariater vikariatene
vindu vinduet vindu/vinduer vinduene

Regelrette substantiv (intetkjønn) uten kortform i ubestemt form flertall

et … -et -er -ene
bilde bildet bilder bildene
firma firmaet firmaer firmaene
fylke fylket fylker fylkene
hjerte hjertet hjerter hjertene
hode hodet hoder hodene
klima klimaet klimaer klimaene
kostyme kostymet kostymer kostymene
medlem medlemmet medlemmer medlemmene
menneske mennesket mennesker menneskene
museum museet museer museene
møte møtet møter møtene
område området områder områdene
papir papiret papirer papirene
personale personalet personaler personalene
regnestykke regnestykket regnestykker regnestykkene
sete setet seter setene
studie studiet studier studiene
studium studiet studier studiene
stykke stykket stykker stykkene
styre styret styrer styrene
tema temaet temaer temaene
tilfelle tilfellet tilfeller tilfellene
traume traumet traumer traumene
verksted verkstedet verksteder verkstedene
værelse værelset værelser værelsene
yrke yrket yrker yrkene

(U)regelrette familiesubstantiv (alle kjønn)

barnebarn (n) barnebarnet barnebarn barnebarna
bestefar (m) bestefaren bestefedre bestefedrene
bestemor (f/m) bestemora/-moren bestemødre bestemødrene
bror (m) broren brødre brødrene
datter (f/m) dattera/datteren døtre døtrene
far (m) faren fedre fedrene
farfar (m) farfaren farfedre farfedrene
farmor (f/m) farmora/farmoren farmødre farmødrene
forelder (m) forelderen foreldre foreldrene
mor (f/m) mora/moren mødre mødrene
morfar (m) morfaren morfedre morfedrene
mormor (m/) mormora/mormoren mormødre mormødrene
onkel (m) onkelen onkler onklene
svigerdatter (f/m) svigerdattera/-datteren svigerdøtre svigerdøtrene
svigerfar (m) svigerfaren svigerfedre svigerfedrene
svigerinne (f/m) svigerinna/svigerinnen svigerinner svigerinnene
svigermor /f/m) svigermora/-moren svigermødre svigermødrene
svigersønn (m) svigersønnen svigersønner svigersønnene
svoger (m) svogeren svogere svogerne
sønn (m) sønnen sønner sønnene
søster (f/m) søstera/søsteren søstre søstrene
tante (f/m) tanta/tanten tanter tantene

Uregelrette substantiv (alle kjønn)

—-

—-

klær klærne
barn (n) barnet barn barna
bein (n) beinet bein beina
bok (f/m) boka bøker bøkene
fot (m) foten føtter føttene
hovedstad (m) hovedstaden hovedsteder hovedstedene
hånd (f/m) hånda/hånden hender hendene
lommetørkle (n) lommetørkleet lommetørklær lommetørklærne
mann (m) mannen menn mennene
natt (f/m) natta/natten netter nettene
rot (f/m) rota/roten røtter røttene
ski (f/m) skia/skien ski skiene
sko (m) skoen sko skoene
tann (f/m) tanna/tannen tenner tennene
tre (n) treet trær trærne
øye (n) øyet øyne øynene

Substantiv (alle kjønn) ikke brukt i flertall

Ord for stoffer, materialer, væsker og abstrakte ord kan vi ikke sette tall foran.Disse ordene har ingen flertallsform.Men alle disse substantivene har et kjønn, og vi bruker ofte ordene i bestemt form.
adgang (m) For å få adgang til klubben, må man betale en kontingent.
aerobic (m) Hun trener aerobic tre ganger i uka.
alkohol (m) Alkoholen har ødelagt livet hans.
alvor (n) Han snakker til henne med stort alvor.
ansvar (n) Du må ta ansvar for ditt eget liv.
arbeidskraft (m) Norge mangler arbeidskraft i noen sektorer.
assistanse (m) Noen mennesker trenger spesiell assistanse.
barndom (m) Hvordan var barndommen din?
bruk (m) Har du bruk for disse bøkene?
dokumentasjon (m) Vi trenger dokumentasjon på de eksamener du har tatt tidligere.
død (m) Døden er tabu i noen samfunn.
dåp (m) I dåpen heller presten vann på barnets hode.
etikk (m) Etikk og moral er viktige temaer i skolen.
fett (n) Jeg synes jeg har litt for mye fett på kroppen.
flaks (m) I dag hadde jeg flaks. Jeg vant ti tusen kroner i lotto!
folk (n) Folk sier så mye rart, ikke sant?
forbruk (n) Folks forbruk av strøm stiger stadig i Norge.
framtid (f/m) Hvordan ser framtiden din ut?
fritid (f/m) Hvordan bruker du fritiden din?
frukt (m) Har du lyst på noe av all denne deilige frukten?
gjeld (f/m) Vi har ganske høy gjeld på leiligheten vår.
gress (n) Gresset er grønt og pent utenfor asylmottaket.
guacamole (m) Guacamole består av avokado, tomater, løk og olje.
gym (m) Ordet gym er en kortversjon av ordet gymnastikk. Gymnastikk er et skolefag.
helse (f/m) Han har god helse. Han spiser sunt og trener ofte.
hjelp (m) Trenger du hjelp, eller får du hjelp?
humør (n) Humøret hans er ikke på topp i dag.
høst (m) Om høsten faller bladene av trærne.
husarbeid (n) Hun synes det er litt kjedelig å gjøre husarbeid.
jord (f/m) De dyrker jorda og høster sine egne grønnsaker.
ketchup (m) Noen barn liker ketchup på nesten alt!
kjøtt (n) Dette kjøttet er ikke helt stekt.
kommunikasjon (m) Hvordan er kommunikasjonen mellom deg og din mann?
kondisjon (m) Jeg har dessverre elendig kondisjon. Jeg blir sliten straks jeg begynner å løpe.
kost (m) Tante Adele betaler for kosten på slektstreffet.
kriminalitet (m) Byen har en del problemer med kriminalitet.
kristendom (m) Kristendommen kom til Norge på 1000-tallet.
kulde (f/m) I Nord-Norge kan kulden være et problem noen ganger.
kunst (m) Han har studert kunst i Mexico.
litteratur (m) Hun liker å lese ulike typer litteratur.
luft (f/m) Luften i skogen er deilig om høsten.
luksus (m) Noen mennesker drømmer om å leve et liv i luksus.
mas (n) For et mas! Ikke snakk mer om bordskikk nå.
mat (m) Liker du maten du får her?
materiell (n) Vi får mye forskjellig materiell fra læreren vår.
matte (m) Matte er hans favorittfag.
melk (f/m) Mamma, er denne sjokolademelken sunn?
minking (f/m) Det har vært en minking i antall trafikkulykker.
musikk (m) Det er morsomt å danse etter denne musikken.
natur (m) Som en del av skolens program må barna lære å gå ut i naturen i all slags vær.
nærhet (m) De bor i nærheten av et kjøpesenter.
nød (m) Sult og nød finnes over hele verden. Det er så trist.
olje (f/m) Oljen er veldig viktig for Norge.
omegn (m) Det bor mange mennesker i Oslo og omegn.
omsorg (m) Et barn trenger masse omsorg og kjærlighet.
oppfølging (m) Det er viktig med oppfølging av tidligere alkoholikere.
oppvekst (m) Han var et stille barn i oppveksten.
orden (m) Denne læreren klarer å få ro og orden i klasserommet.
panikk (m) Passasjerene fikk panikk da flyet kom inn i et område med sterk turbulens.
papp (m) Papp er hardt papir.
pappmasjé (m) Av pappmasjé kan man lage morsomme figurer.
penger (bare flt.) Pass på pengene dine. Her kan det være lommetyver!
rasisme (m) Rasisme eksisterer dessverre på ulike måter i de fleste samfunn.
respekt (m) Du må vise respekt for læreren.
røyk (m) Det kom masse røyk ut av bygningen som brant.
saft (m) Barn i Norge drikker for mye saft.
silke (m) Kjolen var av ren silke. For en luksus!
sjarm (m) Prinsessen har stor sjarm. Alle synes hun er søt og morsom.
sløyd (m) I sløyden får barna lage ting i tre og metall.
snø (m) Når kommer den første snøen i år, tror du?
solskinn (n) Vi trenger litt solskinn. Nå har det regnet i ei uke.
spagetti (m) Mange norske familier spiser spagetti og kjøttdeig til middag.
statsborgerskap (n) Han vil søke om norsk statsborgerskap.
stress (n) Jeg har følt en del stress denne uken.
strøm (m) Å nei! Strømmen gikk! Nå ble det helt mørkt her.
støy (m) Det er dessverre en del støy og bråk i klassen.
sukker (n) Bruker du tre skjeer med sukker i en tekopp?
sult (m) Sult og nød var mer vanlig i Norge for hundre år siden.
søppel (n) Husker du å sortere alt søppelet ditt?
søvn (m) Jeg har dessverre litt problemer med søvnen. Jeg sover ikke godt om natten.
takk (m) Takk for meg. Takk for nå. Takk for sist. Takk for alt.
terapi (m) Han går i terapi. Han har hatt det vanskelig etter at han mistet sin kone.
trafikk (m) For en trafikk det er på veiene i dag!
undervisning (f/m) Lærerens undervisning er interessant og lærerik.
utstyr (n) Har du alt utstyret du trenger for å spille golf?
vann (n) Menneskets kropp består av store deler vann.
vennskap (n) De har et godt vennskap. De hjelper hverandre ofte.
vær (n) For et elendig vær! Nå vil vi ha litt sol, takk!
vår (m) Om våren begynner blomstene å spire og gro.

 

Sammensatte substantiv

Vi beskriver ofte et substantiv ved å sette et annet ord foran. Det er det siste ordet som har mest betydning.Det første ordet forteller noe (spesifiserer) om det siste: sjokoladeis, murhus, skolebok, eventyrbok. (Hvilken type is, hus, bok er det?)Det siste ordet bestemmer kjønnet på det sammensatte substantivet.Noen korte ord trenger en e når det skal stå foran et substantiv: juletre, barnehage, gutteklær.Ord som slutter på -sjon, -ning, -het, -skap og noen andre ord, får en s etter seg: et demonstrasjonstog, et løsningsforslag, en kjærlighetsroman, en vennskapsby, arbeidsklær.