Vokabular verb

 

Uregelrette verb – Regelrette verb gruppe 1 – Regelrette verb gruppe 2 – Regelrette verb gruppe 3 – Regelrette verb gruppe 4

Uregelrette verb

Uregelrette verb følger ikke bestemte regler for bøyning.Man må lære / memorisere hvert enkelt uregelrett verb.
å ansette ansetter ansatte har ansatt
å anta antar antok har antatt
å avbryte avbryter avbrøt har avbrutt
å avholde avholder avholdt har avholdt
å be ber ba/bad har bedt
å bestå av består av besto av/bestod av har bestått av
å bistå bistår bisto/bistod har bistått
å bli blir ble har blitt
å bosette seg bosetter seg bosatte seg har bosatt seg
å brenne brenner brant har brent
å bære bærer bar har båret
å dra drar dro/drog har dratt
å drikke drikker drakk har drukket
å drive driver drev/dreiv har drevet
å finne finner fant har funnet
å foregå foregår foregikk har foregått
å foreslå foreslår foreslo har foreslått
å foretrekke foretrekker foretrakk har foretrukket
å forlate forlater forlot har forlatt
å forstå forstår forsto/forstod har forstått
å forsvinne forsvinner forsvant har forsvunnet
å fortelle forteller fortalte har fortalt
å fortsette fortsetter fortsatte har fortsatt
å fryse fryser frøs/frøys har frosset
å følge følger fulgte har fulgt
å få får fikk har fått
å gi gir ga/gav har gitt
å gjelde gjelder gjaldt har gjeldt
å gjøre gjør gjorde har gjort
å gråte gråter gråt har grått
å gå går gikk har gått
å ha har hadde har hatt
å henge henger hang har hengt
å hete heter hette har hett
å hjelpe hjelper hjalp har hjulpet
å holde holder holdt har holdt
å innebære innebærer innebar har innebåret
å innse innser innså har innsett
å inntreffe inntreffer inntraff har inntruffet
å komme kommer kom har kommet
å la lar lot har latt
å le ler lo har ledd
å lete leter lette har lett
å legge legger la har lagt
å ligge ligger har ligget
å løpe løper løp har løpt
å motta mottar mottok har mottatt
å møte møter møtte har møtt
å nyte nyter nøt/nøyt har nytt
å oppgi oppgir oppga/oppgav har oppgitt
å planlegge planlegger planla har planlagt
å rekke rekker rakk har rukket
å renne renner rant har rent
å se ser har sett
å selge selger solgte har solgt
å si sier sa har sagt
å sitte sitter satt har sittet
å skjelve skjelver skalv har skjelvet
å skrive skriver skrev/skreiv har skrevet
å skyte skyter skjøt har skutt
å slippe slipper slapp har sluppet
å slå slår slo har slått
å sove sover sov har sovet
å sprette spretter spratt har sprettet
å spørre spør spurte har spurt
å stå står sto/stod har stått
å ta tar tok har tatt
å tilbringe tilbringer tilbrakte/tilbragte har tilbrakt
å tilby tilbyr tilbød/tilbydde har tilbudt
å tilsette tilsetter tilsatte har tilsatt
å treffe treffer traff har truffet
å tore tør torde/turte har tort/turt
å utgi utgir utga/utgav har utgitt
å velge velger valgte har valgt
å vite vet visste har visst
å være er var har vært
å ødelegge ødelegger ødela har ødelagt

Regelrette verb gruppe 1

Roten av verbet = infinitiv uten -e.Hvis roten av verbet ender på flere konsonanter, får verbet vanligvis endelsene -et i preteritum og -et i perfektum. (Verbet kan også få -a i preteritum og -a i perfektum, men denne formen er ikke satt opp her.)
å amme ammer ammet har ammet
å anke anker anket har anket
å anskaffe anskaffer anskaffet har anskaffet
å avslutte avslutter avsluttet har avsluttet
å bade bader badet har badet
å beherske behersker behersket har behersket
å beklage beklager beklaget har beklaget
å bekymre seg bekymrer seg bekymret seg har bekymret seg
å benytte benytter benyttet har benyttet
å blande blander blandet har blandet
å chatte chatter chattet har chattet
å danse danser danset har danset
å dekke dekker dekket har dekket
å dusje dusjer dusjet har dusjet
å dyrke dyrker dyrket har dyrket
å elske elsker elsket har elsket
å erte erter ertet har ertet
å feire feirer feiret har feiret
å flykte flykter flyktet har flyktet
å flytte flytter flyttet har flyttet
å forandre forandrer forandret har forandret
å forelske seg forelsker seg forelsket seg har forelsket seg
å forhindre forhindrer forhindret har forhindret
å forstyrre forstyrrer forstyrret har forstyrret
å forurense forurenser forurenset har forurenset
å gifte seg gifter seg giftet seg har giftet seg
å glede gleder gledet har gledet
å grense grenser grenset har grenset
å grille griller grillet har grillet
å gruble grubler grublet har grublet
å handle handler handlet har handlet
å hate hater hatet har hatet
å hente henter hentet har hentet
å huske husker husket har husket
å hviske hvisker hvisket har hvisket
å håpe håper håpet har håpet
å innvirke innvirker innvirket har innvirket
å intervjue intervjuer intervjuet har intervjuet
å jobbe jobber jobbet har jobbet
å kaste kaster kastet har kastet
å klage klager klaget har klaget
å klappe klapper klappet har klappet
å koble kobler koblet har koblet
å koste koster kostet har kostet
å krangle krangler kranglet har kranglet
å lage lager laget har laget
å lagre lagrer lagret har lagret
å late later lot har latt
å lesse lesser lesset har lesset
å likne likner liknet har liknet
å losse losser losset har losset
å lukte lukter luktet har luktet
å lytte lytter lyttet har lyttet
å mangle mangler manglet har manglet
å merke merker merket har merket
å miste mister mistet har mistet
å mobbe mobber mobbet har mobbet
å nikke nikker nikket har nikket
å nærme nærmer nærmet har nærmet
å omfavne omfavner omfavnet har omfavnet
å oppmuntre oppmuntrer oppmuntret har oppmuntret
å opprette oppretter opprettet har opprettet
å orke orker orket har orket
å pante panter pantet har pantet
å passe passer passet har passet
å plukke plukker plukket har plukket
å prate prater pratet har pratet
å prute pruter prutet har prutet
å pusse pusser pusset har pusset
å puste puster pustet har pustet
å pynte seg pynter seg pyntet seg har pyntet seg
å regne regner regnet har regnet
å rense renser renset har renset
å rette retter rettet har rettet
å rydde rydder ryddet har ryddet
å samle samler samlet har samlet
å sammenligne sammenligner sammenlignet har sammenlignet
å savne savner savnet har savnet
å senke senker senket har senket
å sentre sentrer sentret har sentret
å sjekke sjekker sjekket har sjekket
å skaffe skaffer skaffet har skaffet
å skynde seg skynder seg skyndet seg har skyndet seg
å skåre skårer skåret har skåret
å sladre sladrer sladret har sladret
å slutte slutter sluttet har sluttet
å snakke snakker snakket har snakket
å snekre snekrer snekret har snekret
å snufse snufser snufset har snufset
å sovne sovner sovnet har sovnet
å spikke spikker spikket har spikket
å spleise spleiser spleiset har spleiset
å stable stabler stablet har stablet
å stemple stempler stemplet har stemplet
å stoppe stopper stoppet har stoppet
å strikke strikker strikket har strikket
å støvsuge støvsuger støvsuget har støvsuget
å surfe surfer surfet har surfet
å sveise sveiser sveiset har sveiset
å tilpasse tilpasser tilpasset har tilpasset
å titte titter tittet har tittet
å trille triller trillet har trillet
å trøste trøster trøstet har trøstet
å tvinne tvinner tvinnet har tvinnet
å tørke tørke tørket har tørket
å tøyse tøyser tøyset har tøyset
å undertegne undertegner undertegnet har undertegnet
å utdanne seg utdanner seg utdannet seg har utdannet seg
å vandre vandrer vandret har vandret
å vaske vasker vasket har vasket
å veksle veksler vekslet har vekslet
å vente venter ventet har ventet
å vinke vinker vinket har vinket
å virke virker virket har virket
å våkne våkner våknet har våknet
å ære ærer æret har æret
å ønske ønsker ønsket har ønsket
å åpne åpner åpnet har åpnet

Regelrette verb gruppe 2

Hvis roten ender på én konsonant, får verbet vanligvis endelsen -te i preteritum og -t i perfektum.
å begynne begynner begynte har begynt
å akseptere aksepterer aksepterte har akseptert
å aktivere aktiverer aktiverte har aktivert
å bestemme bestemmer bestemte har bestemt
å betale betaler betalte har betalt
å brenne brenner brente har brent
å bruke bruker brukte har brukt
å bråke bråker bråkte har bråkt
å diskutere diskuterer diskuterte har diskutert
å drømme drømmer drømte har drømt
å døpe døper døpte har døpt
å eksistere eksisterer eksisterte har eksistert
å ekspedere ekspederer ekspederte har ekspedert
å ende ender endte har endt
å fascinere fascinerer fascinerte har fascinert
å favorisere favoriserer favoriserte har favorisert
å fokusere fokuserte fokuserte har fokusert
å forberede forbereder forberedte har forberedt
å forklare forklarer forklarte har forklart
å forsyne seg forsyner seg forsynte seg har forsynt seg
å fungere fungerer fungerte har fungert
å fylle fyller fylte har fylt
å føde føder fødte har født
å føle føler følte har følt
å gjemme gjemmer gjemte har gjemt
å glemme glemmer glemte har glemt
å gratulere gratulerer gratulerte har gratulert
å helle heller helte har helt
å hende hender hendte har hendt
å henge henger hengte har hengt
å hilse hilser hilste har hilst
å høre hører hørte har hørt
å innrømme innrømmer innrømte har innrømt
å insistere insisterer insisterte har insistert
å integrere        seg integrerer seg integrerte seg har integrert seg
å invitere inviterer inviterte har invitert
å kalle kaller kalte har kalt
å kjenne kjenner kjente har kjent
å kjøpe kjøper kjøpte har kjøpt
å kjøre kjører kjørte har kjørt
å klare klarer klarte har klart
å klemme klemmer klemte har klemt
å koke koker kokte har kokt
å konfirmere        seg konfirmerer seg konfirmerte seg har konfirmert seg
å konstatere konstaterer konstaterte har konstatert
å kontrollere kontrollerer kontrollerte har kontrollert
å kopiere kopierer kopierte har kopiert
å kose seg koser seg koste seg har kost
å kvalifisere kvalifiserer kvalifiserte har kvalifisert
å leke leker lekte har lekt
å lese leser leste har lest
å levere leverer leverte har levert
å like liker likte har likt
å lure lurer lurte har lurt
å lære lærer lærte har lært
å løse løser løste har løst
å låne låner lånte har lånt
å male maler malte har malt
å mase maser maste har mast
å melde melder meldte har meldt
å mene mener mente har ment
å mosjonere mosjonerer mosjonerte har mosjonert
å motivere motiverer motiverte har motivert
å måle måler målte har målt
å nevne nevner nevnte har nevnt
å nøle nøler nølte har nølt
å oppføre seg oppfører seg oppførte seg har oppført seg
å oppholde        seg oppholder seg oppholdt seg har oppholdt seg
å oppsøke oppsøker oppsøkte har oppsøkt
å organisere organiserer organiserte har organisert
å parkere parkerer parkerte har parkert
å pensjonere        seg pensjonerer seg pensjonerte seg har pensjonert seg
å presentere presenterer presenterte har presentert
å reagere reagerer reagerte har reagert
å registrere registrerer registrerte har registrert
å reparere reparerer reparerte har reparert
å respektere respekterer respekterte har respektert
å ringe ringer ringte har ringt
å samtale samtaler samtalte har samtalt
å sende sender sendte har sendt
å separere seg separerer seg separerte seg har separert seg
å skape skaper skapte har skapt
å skille skiller skilte har skilt
å skinne skinner skinte har skint
å skjenne skjenner skjente har skjent
å skjønne skjønner skjønte har skjønt
å skåle skåler skålte har skålt
å smake smaker smakte har smakt
å smile smiler smilte har smilt
å sortere sorterer sorterte har sortert
å spandere spanderer spanderte har spandert
å spare sparer sparte har spart
å spasere spaserer spaserte har spasert
å spekulere spekulerer spekulerte har spekulert
å spille spiller spilte har spilt
å spise spiser spiste har spist
å steke steker stekte har stekt
å stelle steller stelte har stelt
å stemme stemmer stemte har stemt
å stille stiller stilte har stilt
å studere studerer studerte har studert
å svare svarer svarte har svart
å svømme svømmer svømte har svømt
å søke søker søkte har søkt
å søle søler sølte har sølt
å telle teller telte har telt
å tenke tenker tenkte har tenkt
å tenne tenner tente har tent
å tilberede tilbereder tilberedte har tilberedt
å tjene tjener tjente har tjent
å trene trener trente har trent
å trenge trenger trengte har trengt
å tåle tåler tålte har tålt
å undersøke undersøker undersøkte har undersøkt
å undervise underviser underviste har undervist
å uttrykke seg uttrykker seg uttrykte seg har uttrykt seg
å vare varer varte har vart
å vise viser viste har vist
å vokse vokser  vokste har vokst

Regelrette verb gruppe 3

Hvis roten av verbet ender på diftong (ei, ai, øy, au, eu), -g eller -v, får verbet vanligvis endelsene -de i preteritum og -d i perfektum.
å begrave begraver begravde har begravd
å behøve behøver behøvde har behøvd
å bevege beveger bevegde har bevegd
å dreie dreier dreide har dreid
å drøye drøyer drøyde har drøyd
å eie eier eide har eid
å lage lager lagde har lagd
å leve lever levde har levd
å oppleve opplever opplevde har opplevd
å pleie pleier pleide har pleid
å prøve prøver prøvde har prøvd
å streve strever strevde har strevd
å veve vever vevde har vevd

Regelrette verb gruppe 4

Hvis verbet i infinitiv ender på en trykksterk vokal, får det vanligvis endelsene -dde i preteritum og -dd i perfektum.
å bety betyr betydde har betydd
å bo bor bodde har bodd
å bry seg bryr seg brydde seg har brydd seg
å kle seg kler seg kledde seg har kledd seg
å skje skjer skjedde har skjedd
å sy syr sydde har sydd
å tro tror trodde har trodd