Vokabular verb

 

Uregelrette verb – Regelrette verb gruppe 1 – Regelrette verb gruppe 2 – Regelrette verb gruppe 3 – Regelrette verb gruppe 4

Uregelrette verb

Uregelrette verb følger ikke bestemte regler for bøyning.Man må lære / memorisere hvert enkelt uregelrett verb.
å ansette ansetter ansatte har ansatt
å anta antar antok har antatt
å avbryte avbryter avbrøt har avbrutt
å avholde avholder avholdt har avholdt
å be ber ba/bad har bedt
å bestå av består av besto av/bestod av har bestått av
å bistå bistår bisto/bistod har bistått
å bli blir ble har blitt
å bosette seg bosetter seg bosatte seg har bosatt seg
å brenne brenner brant har brent
å bære bærer bar har båret
å dra drar dro/drog har dratt
å drikke drikker drakk har drukket
å drive driver drev/dreiv har drevet
å finne finner fant har funnet
å foregå foregår foregikk har foregått
å foreslå foreslår foreslo har foreslått
å foretrekke foretrekker foretrakk har foretrukket
å forlate forlater forlot har forlatt
å forstå forstår forsto/forstod har forstått
å forsvinne forsvinner forsvant har forsvunnet
å fortelle forteller fortalte har fortalt
å fortsette fortsetter fortsatte har fortsatt
å fryse fryser frøs/frøys har frosset
å følge følger fulgte har fulgt
å få får fikk har fått
å gi gir ga/gav har gitt
å gjelde gjelder gjaldt har gjeldt
å gjøre gjør gjorde har gjort
å gråte gråter gråt har grått
å gå går gikk har gått
å ha har hadde har hatt
å henge henger hang har hengt
å hete heter hette har hett
å hjelpe hjelper hjalp har hjulpet
å holde holder holdt har holdt
å innebære innebærer innebar har innebåret
å innse innser innså har innsett
å inntreffe inntreffer inntraff har inntruffet
å komme kommer kom har kommet
å la lar lot har latt
å le ler lo har ledd
å lete leter lette har lett
å legge legger la har lagt
å ligge ligger har ligget
å løpe løper løp har løpt
å motta mottar mottok har mottatt
å møte møter møtte har møtt
å nyte nyter nøt/nøyt har nytt
å oppgi oppgir oppga/oppgav har oppgitt
å planlegge planlegger planla har planlagt
å rekke rekker rakk har rukket
å renne renner rant har rent
å se ser har sett
å selge selger solgte har solgt
å si sier sa har sagt
å sitte sitter satt har sittet
å skjelve skjelver skalv har skjelvet
å skrive skriver skrev/skreiv har skrevet
å skyte skyter skjøt har skutt
å slippe slipper slapp har sluppet
å slå slår slo har slått
å sove sover sov har sovet
å sprette spretter spratt har sprettet
å spørre spør spurte har spurt
å stå står sto/stod har stått
å ta tar tok har tatt
å tilbringe tilbringer tilbrakte/tilbragte har tilbrakt
å tilby tilbyr tilbød/tilbydde har tilbudt
å tilsette tilsetter tilsatte har tilsatt
å treffe treffer traff har truffet
å tore tør torde/turte har tort/turt
å utgi utgir utga/utgav har utgitt
å velge velger valgte har valgt
å vite vet visste har visst
å være er var har vært
å ødelegge ødelegger ødela har ødelagt

Regelrette verb gruppe 1

Roten av verbet = infinitiv uten -e.Hvis roten av verbet ender på flere konsonanter, får verbet vanligvis endelsene -et i preteritum og -et i perfektum. (Verbet kan også få -a i preteritum og -a i perfektum, men denne formen er ikke satt opp her.)
å amme ammer ammet har ammet
å anke anker anket har anket
å anskaffe anskaffer anskaffet har anskaffet
å avslutte avslutter avsluttet har avsluttet
å bade bader badet har badet
å beherske behersker behersket har behersket
å beklage beklager beklaget har beklaget
å bekymre seg bekymrer seg bekymret seg har bekymret seg
å benytte benytter benyttet har benyttet
å blande blander blandet har blandet
å chatte chatter chattet har chattet
å danse danser danset har danset
å dekke dekker dekket har dekket
å dusje dusjer dusjet har dusjet
å dyrke dyrker dyrket har dyrket
å elske elsker elsket har elsket
å erte erter ertet har ertet
å feire feirer feiret har feiret
å flykte flykter flyktet har flyktet
å flytte flytter flyttet har flyttet
å forandre forandrer forandret har forandret
å forelske seg forelsker seg forelsket seg har forelsket seg
å forhindre forhindrer forhindret har forhindret
å forstyrre forstyrrer forstyrret har forstyrret
å forurense forurenser forurenset har forurenset
å gifte seg gifter seg giftet seg har giftet seg
å glede gleder gledet har gledet
å grense grenser grenset har grenset
å grille griller grillet har grillet
å gruble grubler grublet har grublet
å handle handler handlet har handlet
å hate hater hatet har hatet
å hente henter hentet har hentet
å huske husker husket har husket
å hviske hvisker hvisket har hvisket
å håpe håper håpet har håpet
å innvirke innvirker innvirket har innvirket
å intervjue intervjuer intervjuet har intervjuet
å jobbe jobber jobbet har jobbet
å kaste kaster kastet har kastet
å klage klager klaget har klaget
å klappe klapper klappet har klappet
å koble kobler koblet har koblet
å koste koster kostet har kostet
å krangle krangler kranglet har kranglet
å lage lager laget har laget
å lagre lagrer lagret har lagret
å late later lot har latt
å lesse lesser lesset har lesset
å likne likner liknet har liknet
å losse losser losset har losset
å lukte lukter luktet har luktet
å lytte lytter lyttet har lyttet
å mangle mangler manglet har manglet
å merke merker merket har merket
å miste mister mistet har mistet
å mobbe mobber mobbet har mobbet
å nikke nikker nikket har nikket
å nærme nærmer nærmet har nærmet
å omfavne omfavner omfavnet har omfavnet
å oppmuntre oppmuntrer oppmuntret har oppmuntret
å opprette oppretter opprettet har opprettet
å orke orker orket har orket
å pante panter pantet har pantet
å passe passer passet har passet
å plukke plukker plukket har plukket
å prate prater pratet har pratet
å prute pruter prutet har prutet
å pusse pusser pusset har pusset
å puste puster pustet har pustet
å pynte seg pynter seg pyntet seg har pyntet seg
å regne regner regnet har regnet
å rense renser renset har renset
å rette retter rettet har rettet
å rydde rydder ryddet har ryddet
å samle samler samlet har samlet
å sammenligne sammenligner sammenlignet har sammenlignet
å savne savner savnet har savnet
å senke senker senket har senket
å sentre sentrer sentret har sentret
å sjekke sjekker sjekket har sjekket
å skaffe skaffer skaffet har skaffet
å skynde seg skynder seg skyndet seg har skyndet seg
å skåre skårer skåret har skåret
å sladre sladrer sladret har sladret
å slutte slutter sluttet har sluttet
å snakke snakker snakket har snakket
å snekre snekrer snekret har snekret
å snufse snufser snufset har snufset
å sovne sovner sovnet har sovnet
å spikke spikker spikket har spikket
å spleise spleiser spleiset har spleiset
å stable stabler stablet har stablet
å stemple stempler stemplet har stemplet
å stoppe stopper stoppet har stoppet
å strikke strikker strikket har strikket
å støvsuge støvsuger støvsuget har støvsuget
å surfe surfer surfet har surfet
å sveise sveiser sveiset har sveiset
å tilpasse tilpasser tilpasset har tilpasset
å titte titter tittet har tittet
å trille triller trillet har trillet
å trøste trøster trøstet har trøstet
å tvinne tvinner tvinnet har tvinnet
å tørke tørke tørket har tørket
å tøyse tøyser tøyset har tøyset
å undertegne undertegner undertegnet har undertegnet
å utdanne seg utdanner seg utdannet seg har utdannet seg
å vandre vandrer vandret har vandret
å vaske vasker vasket har vasket
å veksle veksler vekslet har vekslet
å vente venter ventet har ventet
å vinke vinker vinket har vinket
å virke virker virket har virket
å våkne våkner våknet har våknet
å ære ærer æret har æret
å ønske ønsker ønsket har ønsket
å åpne åpner åpnet har åpnet

Regelrette verb gruppe 2

Hvis roten ender på én konsonant, får verbet vanligvis endelsen -te i preteritum og -t i perfektum.
å begynne begynner begynte har begynt
å akseptere aksepterer aksepterte har akseptert
å aktivere aktiverer aktiverte har aktivert
å bestemme bestemmer bestemte har bestemt
å betale betaler betalte har betalt
å brenne brenner brente har brent
å bruke bruker brukte har brukt
å bråke bråker bråkte har bråkt
å diskutere diskuterer diskuterte har diskutert
å drømme drømmer drømte har drømt
å døpe døper døpte har døpt
å eksistere eksisterer eksisterte har eksistert
å ekspedere ekspederer ekspederte har ekspedert
å ende ender endte har endt
å fascinere fascinerer fascinerte har fascinert
å favorisere favoriserer favoriserte har favorisert
å fokusere fokuserte fokuserte har fokusert
å forberede forbereder forberedte har forberedt
å forklare forklarer forklarte har forklart
å forsyne seg forsyner seg forsynte seg har forsynt seg
å fungere fungerer fungerte har fungert
å fylle fyller fylte har fylt
å føde føder fødte har født
å føle føler følte har følt
å gjemme gjemmer gjemte har gjemt
å glemme glemmer glemte har glemt
å gratulere gratulerer gratulerte har gratulert
å helle heller helte har helt
å hende hender hendte har hendt
å henge henger hengte har hengt
å hilse hilser hilste har hilst
å høre hører hørte har hørt
å innrømme innrømmer innrømte har innrømt
å insistere insisterer insisterte har insistert
å integrere        seg integrerer seg integrerte seg har integrert seg
å invitere inviterer inviterte har invitert
å kalle kaller kalte har kalt
å kjenne kjenner kjente har kjent
å kjøpe kjøper kjøpte har kjøpt
å kjøre kjører kjørte har kjørt
å klare klarer klarte har klart
å klemme klemmer klemte har klemt
å koke koker kokte har kokt
å konfirmere        seg konfirmerer seg konfirmerte seg har konfirmert seg
å konstatere konstaterer konstaterte har konstatert
å kontrollere kontrollerer kontrollerte har kontrollert
å kopiere kopierer kopierte har kopiert
å kose seg koser seg koste seg har kost
å kvalifisere kvalifiserer kvalifiserte har kvalifisert
å leke leker lekte har lekt
å lese leser leste har lest
å levere leverer leverte har levert
å like liker likte har likt
å lure lurer lurte har lurt
å lære lærer lærte har lært
å løse løser løste har løst
å låne låner lånte har lånt
å male maler malte har malt
å mase maser maste har mast
å melde melder meldte har meldt
å mene mener mente har ment
å mosjonere mosjonerer mosjonerte har mosjonert
å motivere motiverer motiverte har motivert
å måle måler målte har målt
å nevne nevner nevnte har nevnt
å nøle nøler nølte har nølt
å oppføre seg oppfører seg oppførte seg har oppført seg
å oppholde        seg oppholder seg oppholdt seg har oppholdt seg
å oppsøke oppsøker oppsøkte har oppsøkt
å organisere organiserer organiserte har organisert
å parkere parkerer parkerte har parkert
å pensjonere        seg pensjonerer seg pensjonerte seg har pensjonert seg
å presentere presenterer presenterte har presentert
å reagere reagerer reagerte har reagert
å registrere registrerer registrerte har registrert
å reparere reparerer reparerte har reparert
å respektere respekterer respekterte har respektert
å ringe ringer ringte har ringt
å samtale samtaler samtalte har samtalt
å sende sender sendte har sendt
å separere seg separerer seg separerte seg har separert seg
å skape skaper skapte har skapt
å skille skiller skilte har skilt
å skinne skinner skinte har skint
å skjenne skjenner skjente har skjent
å skjønne skjønner skjønte har skjønt
å skåle skåler skålte har skålt
å smake smaker smakte har smakt
å smile smiler smilte har smilt
å sortere sorterer sorterte har sortert
å spandere spanderer spanderte har spandert
å spare sparer sparte har spart
å spasere spaserer spaserte har spasert
å spekulere spekulerer spekulerte har spekulert
å spille spiller spilte har spilt
å spise spiser spiste har spist
å steke steker stekte har stekt
å stelle steller stelte har stelt
å stemme stemmer stemte har stemt
å stille stiller stilte har stilt
å studere studerer studerte har studert
å svare svarer svarte har svart
å svømme svømmer svømte har svømt
å søke søker søkte har søkt
å søle søler sølte har sølt
å telle teller telte har telt
å tenke tenker tenkte har tenkt
å tenne tenner tente har tent
å tilberede tilbereder tilberedte har tilberedt
å tjene tjener tjente har tjent
å trene trener trente har trent
å trenge trenger trengte har trengt
å tåle tåler tålte har tålt
å undersøke undersøker undersøkte har undersøkt
å undervise underviser underviste har undervist
å uttrykke seg uttrykker seg uttrykte seg har uttrykt seg
å vare varer varte har vart
å vise viser viste har vist
å vokse vokser  vokste har vokst

Regelrette verb gruppe 3

Hvis roten av verbet ender på diftong (ei, ai, øy, au, eu), -g eller -v, får verbet vanligvis endelsene -de i preteritum og -d i perfektum.
å begrave begraver begravde har begravd
å behøve behøver behøvde har behøvd
å bevege beveger bevegde har bevegd
å dreie dreier dreide har dreid
å drøye drøyer drøyde har drøyd
å eie eier eide har eid
å lage lager lagde har lagd
å leve lever levde har levd
å oppleve opplever opplevde har opplevd
å pleie pleier pleide har pleid
å prøve prøver prøvde har prøvd
å streve strever strevde har strevd
å veve vever vevde har vevd

Regelrette verb gruppe 4

Hvis verbet i infinitiv ender på en trykksterk vokal, får det vanligvis endelsene -dde i preteritum og -dd i perfektum.
å bety betyr betydde har betydd
å bo bor bodde har bodd
å bry seg bryr seg brydde seg har brydd seg
å kle seg kler seg kledde seg har kledd seg
å skje skjer skjedde har skjedd
å sy syr sydde har sydd
å tro tror trodde har trodd

Spørsmål? Få svar her:

Vi bruker informasjonskapsler! Godta ved å trykke OK, eller se mer info her.

Innstillingene for informasjonskapsler på dette nettstedet er satt til "informasjonskapsler tillatt", slik at vi kan måle nettstedet effektivitet og gi deg best mulig opplevelse når du bruker det. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet uten å forandre på dine innstillinger for informasjonskapsler, så godtar du at vi bruker informasjonskapsler. Se mer i våre Vilkår og Retningslinjer.

KLIKK HER FOR Å LUKKE DENNE TEKSTBOKSEN