Skriveoppgaver

1. Gjør greie for hvordan folk bruker fritiden sin. Sammenlign Norge og ditt hjemland.

2. Gjør greie for hva folk mener med å ha “et godt liv”. Hva vil det si for deg å ha et godt liv?

3. Pek på typiske trekk ved det norske samfunnet og forklar forskjeller og likheter med din egen kultur.

4. Gi en presentasjon av en politiker som du har respekt for, både som menneske og politiker. Personen kan være fra Norge eller et annet land. Gi en kort oversikt over denne politikerens liv, og gjør greie for hvilke politiske ideer og saker han eller hun kjemper for. Forklar til slutt hvorfor du har respekt for denne politikeren.

5. Kjønnsroller er ulike i forskjellige kulturer. Gjør greie for noen likheter/ulikheter mellom det norske samfunnet og ditt hjemland når det gjelder kjønnsroller.

6. Gi en beskrivelse av hvordan likestillingen viser seg i praksis i det norske samfunnet. Hvilke utfordringer står kvinnen ovenfor, og hvilke utfordringer står mannen ovenfor?

7. Drøft følgende spørsmål: Hva innebærer begrepet “likestilling”? Har det norske samfunnet total likestilling? Gi eksempler på områder hvor man fortsatt bør kjempe for likestilling.

8. I dagspressen nevnes av og til begrepene “tidsklemma” og “superkvinnen”. Forklar disse begrepene og gjør rede for hva som er bakgrunnen til at disse begrepene har oppstått i det norske samfunnet.

9. Drøft hva som kan være fordeler og ulemper ved arrangerte ekteskap (ekteskap der foreldrene bestemmer hvem barna skal gifte seg med). Hva er din mening om slike ekteskap?

10. Gjør greie for hva du liker å lese, og hva litteraturen gir deg. Gi eksempler med bøker du har lest.

11. Gjør greie forlivet og kunsten til en kjent kunstner eller en annen kulturperson fra ditt land.

12. Fortell om et kunstverk som har fascinert deg. Gjør også rede forhva kunst er for deg.

13. Norge er en “velferdsstat”. Hva betyr dette i praksis? Hvilke konsekvenser får dette for befolkningen? Samtidig med at Norge er en velferdsstat, snakker man om at “Fattig-Norge” eksisterer. Gjør rede for hva du tror begrepet “Fattig-Norge” innebærer,og forsøk å si noe om hva som kan være bakgrunnen for dette.

14. Drøft om elever bør få karakterer i barneskolen.

15. Gjør greie for hvordan du mener en god skole bør være, og hva som bør være skolens mål. Du kan for eksempel bruke spørsmålene nedenfor som utgangspunkt:

Hva slags kunnskaper skal skolen gi til elevene?
Skal skolen kvalifisere til en bestemt jobb?
Skal skolen gi elevene moralske holdninger og oppdra dem?
Hvilke områder skal skolen ikke blande seg inn i, men overlate til foreldre og andre?
Er det viktig med streng disiplin? Hvorfor / hvorfor ikke?
Bør de minste barna lære gjennom lek, eller bør de raskest mulig få forståelse av at skole er hardt arbeid?

16. Fortell litt om barnehager i hjemlandet ditt (hvis de finnes), og sammenlign med det du vet om norske barnehager. Er barnehager et positivt tilbud til barn, eller har barn det best hjemme hos mor eller far? Begrunn svarene dine.

17. Skriv din mening om det norske helsevesenet. Du kan ta utgangspunkt i det som kommer fram i mediene, eller i personlige erfaringer. Har du selv hatt behov for legehjelp eller vært på sykehus i Norge? Hva opplevde du? Hvordan vil du beskrive det norske helsevesenet sammenlignet med tilbudene i andre land?

18. Gjør greie for din religion eller ditt livssyn.

19. Drøft følgende forhold innenfor straffesystemet i Norge: I Norge er den kriminelle lavalderen satt til 15 år. Finn argumenter både for og imot a den kriminelle lavalderen er satt til 15 år.

20. Det finnes noen land i verden som praktiserer dødsstraff. Gjør rede for om du synes det er riktig å praktisere dødsstraff eller ei.

21. Drøft følgende spørsmål angående kriminalitet: Norge er et av verdens rikeste land. Til tross for dette opplever man i Norge at kriminaliteten øker. Hva kan være årsaken til dette?

22. Norge feiret 100 år som selvstendig nasjon i 2005. Fortell litt om hvordan landet Norge og norsk identitet har bygd seg opp i løpet av historien. Nevn noen historiske skikkelser og litterære personer som var spesielt viktige for Norge under nasjonsbyggingen.

23. Skriv om hvordan du lærte norsk og om hvilke utfordringer du har møtt på veien. Kall stilen din: Mitt møte med det norske språket.

24. Synes du ytringsfriheten bør være uten grenser, eller bør man sette opp faste regler og rammer for hvor grensen går? Nevn noen tilfeller hvor man diskuterer ytringsfrihetens grenser. Drøft også ytringsfrihetens vilkår i ulike kulturer.

25. Gjør rede for ulike former for alternativ medisin, og ta stilling til hvilken form for medisinering du selv foretrekker.

26. Gjør rede for ulike problemstillinger knyttet til aktiv dødshjelp, og ta stilling til hva du selv mener om dette.

27. Gi en beskrivelse av velferdsstaten i Norge. Drøft ulike problemstillinger velferdsstaten står overfor. Reflekter til slutt over den norske velferdsstatens stilling.

28. Hvilke argumenter ser du for aktiv dødshjelp, og hvilke argumenter ser du imot? Hva er din personlige mening om dette?

29. Mange mennesker har en usunn livsstil som kan føre til ulike sykdommer. Hva kan gjøres for å endre livsstil slik at man tar bedre vare på helsen sin?

30. Hvilke grunner tror du det er til at kvinnene i Norge i gjennomsnitt får flere barn enn kvinner i mange andre europeiske land? Du kan for eksempel se på kjønnsroller, likestilling, samlivsformer, økonomi, permisjoner og samfunnsstrukturer. Sammenlikn med situasjonen i ditt hjemland.

31. Hvordan blir jenter og gutter oppdratt i landet du kommer fra? Mener du at jenter og gutter bør oppdras forskjellig eller på samme måte?

32. Flere ganger er Norge blitt kåret til verdens beste land å bo i, men til tross for det opplever Norge en stigende grad av fattigdom. Beskriv denne fattigdommen og kom med noen tanker om hva som kan være grunnen til at fattigdom eksisterer i en velferdsstat som Norge.